Se på fikentreet!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Shalom Israel!

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

Vi kjenner på sorg, alvor og medfølelse med våre kristne, bibeltroende venner i Dnk over situasjonen. Særlig lokalt i de ulike menighetene. Den enkelte må nå vurdere situasjonen i bønn og i møte med Guds Ord. Gud veilede og velsigne dere til å ta riktig valg! Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du har tro for å bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Guds etterfølgere - i Jesu fotspor. O Fader, la ditt Ord, din Ånd hos oss få overhånd!

Skrevet av: , publisert 16.06.2018

Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn

og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket oss og gav seg selv for oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.

Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - 

og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!

For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.

La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vande som lysets barn!

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.

 

Slik lyder Herrens Ord i brevet til menigheten i Efesus, kap 5,1-9. (Norsk Bibel 88/07)

 

Teksten over er Herrens Ord - gjennom apostelen Paulus - til de troende i Efesus. Samtidig er det et budskap fra Gud til de troende, kristne - de frelste Guds barn til alle tider.

 

Dette Guds Ord er en formaning, veiledning og påminning til de menneskene som allerede er frelst, til de hellige som tror på Jesus Kristus - til Guds folk.

Teksten er altså ikke en oppskrift for hvordan et menneske skal bli frelst fra Guds dom og fortapelse.

Frelsen er av nåde ved tro - uforskyldt og ufortjent, som en Guds gave - uten gjerninger for at ingen skal rose seg. Jf Efes. 2,8-9. Rom.3,23-26.

Men et sant, ekte kristent liv i et menneske som er frelst/født på ny - skal vise seg som Åndens frukter i et nytt hjerte, sinn, tanker, liv og livsførsel. Guds Hellige Ånd bor i en kristen, i et Guds barn. Samtidig har en kristen fortsatt den gamle menneskenaturen (kjødet) i hjertet sitt. Denne gamle, onde naturen - kjødet - skal ikke få råde, få plass - eller få næring, men skal undertrykkes, korsfestes.

Det er jo også derfor en kristen sørger over sine synder i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser - og trenger å be om tilgivelse, jf bønnen Fader vår. Derfor er en kristens glede og fokus også Herren Jesu Kristi frelsesverk og stedfortredende soningsdød på Golgatas kors - det kjæreste og viktigste budskap. Jesus tok mine synders straff på seg - jeg går fri, og frelst - han betalte og kjøpte meg til Gud. Dette er en gave jeg får gratis, ufortjent og uforskyldt, dvs av Guds nåde, kjærlighet og barmhjertighet.

Kjødets gjerninger er det som fyller menneskene, slik vi er av naturen etter syndefallet.

Åndens frukter - er noe som et Guds barn har - og som vises og skal vokse i Guds barn. Gal.5,13-26.

Et frelst menneske som blir værende i/hos Jesus - dvs blir i Ordet, bøyer seg for/holder/tar vare på Bibelens Ord, er en levende grein på Jesus - og bærer frukt, ikke egen frukt men Åndens frukter, jf Joh.15.

 

Lytt til denne andakten over Bibelteksten i Efes. 5, 1-9, med sanger og bønn!

Hentet fra Samlinga.net  Nettstedet til Den luthersk-læstadianske menighet.

 

Sangen O Fader, la ditt ord, din Ånd - har nr 42 i bedehusenes sangbok, Sangboken.

O Fader, la ditt Ord, din Ånd
Hos oss få overhånd!
Og se hvor full din urtegård
av torn og tistel står!
Din vekst du har vel her,
men, akk, hvor tynn den er!
Hvor lite er dog kraften kjent
av ord og sakrament!
 
2. O Jesus, Jesus, kom dog snart
å se din vingårds art!
Av døpte vrimler stad og land,
men hvor er troens brann?
Hva hjelper det vi vet,
du døden for oss led,
når vi ei står mot satans verk
i troen frisk og sterk?
 
3. O Hellig Ånd, til deg vår skatt,
vi sukker dag og natt.
Kom, gi oss samme lys og kraft,
som fedrene har hatt,
da kristendommen stod
som tre med sterkest rot,
med frukt som purpur og som sne -
Ja, Herre, la det skje!og purpur! 
 
Hans Adolph Brorson, 1765