24 desember år 2023 etter Kristi fødsel: Gledelig jul! Guds frelse, Jesus Kristus kom til oss!

Skrevet av: , publisert 24.12.2023

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Profeten Jesaia kap 9,6

 

Hva? Jesus Kristus, Guds Sønn - Messias, jødenes konge, verdens frelser, ble født

Når? Det skjedde ca år 7 - år 4 f. Kr, mens Augustus var keiser i Romerriket, Kvirinius landshøvding i Syria og Herodes den store var konge i Judea og Samaria.

Vår tidsregning tar utgangspunkt i en beregning av året da Jesus Kristus ble født for 2022 år siden. Imidlertid var det en unøyaktighet/feil i beregningen den gang. Jesus ble født ca 4 - 7 år før/tidligere enn hva man da (i  år 525) beregnet det til.

Hvordan? Det skjedde slik Gud hadde varslet og forutsagt i Skriftene (Det gamle testamentet):

Hvor? Det skjedde i Israels land, i Judea, i byen Betlehem, hjemstedet til David, nasjonen Israels konge.

De vise menn fra Østen ble av de jødiske skriftlærde i Jerusalem fortalt at Gud - ved profeten Mika (ca 700 f Kr) hadde forutsagt at Messias skulle bli født i Betlehem, kong Davids hjemby. Jf Mika 5,1.

Hvorfor? Det skjedde fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, omvendelse og tro til syndenes forlatelse. 1. Tim.2,4  Luk.24,47

Frelse betyr å få evig liv, å bli fri, få nåde og tilgivelse av Gud, bli reddet fra Guds dom og straff over synden, syndene i hjertet, tanker ord og gjeninger - det som alle vi mennekser har gjort av misgjerninger, overtredelser og brudd på den hellige Guds vilje og bud. Julebudskapet er derfor gode nyheter - et gledesbudskap (evangelium)!

Jesus, frelseren er født, Messias, Herren. Guds gave - Guds frelse -  til menneskene, til oss alle, til deg.

Tar du imot Guds gave? Gud gav - du får.

Trenger du Guds gave? Trenger du frelse? Er du en synder? Trenger du tilgivelse for synda di, for syndene dine? Hvordan går det med deg på dommens dag når du skal møte den hellige, rene, sanne Gud? Hvordan går det med deg da - i evigheten? Fortapt eller evig liv? Guds gave er frelse og evig liv ved tro på Jesus Kristus.

Derfor feirer vi jul, rettere sagt Christmas, dvs Kristus-messe. "Messe" betyr i denne sammenhengen  Gudstjeneste, dvs et møte med Gud  - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - gjennom/ved forkynnelsen av Bibelen, Guds Ord, og i takk, tilbedelse og bønn til Herren Jesus Kristus.

Å, kom - jeg opp vil lukke mitt hjerte og sinn, og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog her inn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt. Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

 

 J U L E -  E V A N G E L I E T
 
Jesus blir født
(Lukas, kap 2,1-20, fra Norsk Bibel 88/07)
 
Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall.
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt. 
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn.
 
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. 
 
8 Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.
9 Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
 
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.
 
 
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:  
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.  
 
15 Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne.
19 Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.
20 Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
 
Les gjennom Bibelteksten enda en gang! Tenk etter --- ta imot --- og takk --- og ta vare på budskapet - Ordet - Jesus Messias - i hjertet ditt!
 

Det var ikke rom i herberget for Jesus. Har du rom i hjertet ditt - hjerterom - for Jesus Messias, som Frelser og Herre og Konge?

Lytt til sangen: Mitt hjerte alltid vanker

 

Det var ikke noen betydningsfulle mennesker som fikk høre dette store budskapet først. Ikke noen nangitte eller kjente personer. Ikke noen høyt ansette, eller utdannede mennesker. Men noen enkle, fattige gjetere/hyrder. 

Gud ville at disse skulle få høre denne store, gledelige nyheten først. Om frelseren, Messias, Herren - Kongen som var født. Konge - født i en stall - liggende i en krybbe. Det var ikke rom andre steder.

Har du rom for Jesus - eller er det så fullt fra før - du har ikke plass, tid - heller ikke lyst til å slippe lyset, livet, sannheten og frelsen/redningen inn i hjertet og livet ditt?

Slipp Jesus inn i sjela di - i hjertet og livet ditt denne julehøytiden - og i resten av livet ditt. Følg Jesus fra krybben til korset - og vær rede når Han kommer igjen!

 

 

De hyrder stirrer i natten ut.

 

De hyrder stirrer i natten ut
og lenges til dagens komme.
De beder en bønn til den høyeste Gud,
at natten må være omme.
De tider, de skrider så langsomt hen
for alle ventende fromme.

Men lyset strålte og englene sang
så deilig et «Ære være».
Og hyrdene styrte til krybben sin gang
og ville sitt offer bære.
Hver juleaften jeg ønsker til Gud
jeg måtte iblant dem være.

Hver juleaften nå klokker mon gå,
og lyden den bær over heie,
da kaller vår Herre ad sine små
på deres sorgfulle veie;
den julegave han verden har sendt,
den vil han at alle skal eie.

 

Hver juleaften jeg tenner mitt lys,
da samles vi, gamle og unge.
Så hjelpes vi ad Guds ære og pris
med hjertens glede å sjunge.
Det er den kjæreste stund jeg vet
blant årets triste og tunge.


Så kommer du inn og bøyer deg ned
inn under de lave døre.
Der blir det så stor en glede og fred,
visst kan du det ennå gjøre!
Så svøpes du inn i krybberom,
i hjerter som vil deg høre.

 

Å, vær da velkommen, Jesus kjær!
Om deg så vil vi nå kvede.
Velkommen, Guds trøst, å, vær oss nær!
Velkommen, vår juleglede!
Velkommen med din velsignede fred
for gammel og ung her nede!

 

Tekst av M. B. Landstad. (Fra Salmebloggen og salmesiden)

Sang fra CD av Fossneskoret, kan fås her og  her

Video med Händels Messiah med bakgrunnsinfo og forklaring

NETTMØTER / NETTKIRKE HER

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer