Guds løfter er mange og Hans trofasthet er stor!

Publisert: 13.02.2018

Dette sier Bibelen om Abraham: 

Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, 

men han ble sterk i sin tro,

idet han gav Gud ære.

Han var fullt viss på at

det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre.

Rom.4,20 flg

 

Takk, Gud!

Takk for dine løfter, for din allmakt,

for din trofasthet og din kjærlighet mot oss

i Herren Jesus Messias.

Amen.

 

 

 

.

 


Les mer

Jesus er veien til himmelen

Publisert: 07.02.2018

Herren Jesus Kristus sa til disiplene sine at de måtte la barna komme til ham. Jesus bryr seg om barna. Han har skapt dem i mors liv, han så dem før de var født - han elsker dem og vil ta imot dem. Hvert eneste menneskebarn er en udødelig, verdifull sjel.  Gud har lagt evigheten ned i hjertet.

Å la barna komme til Jesus, betyr at vi forteller barna om Jesus Kristus, særlig ved å gi barna bibelkunnskap, ved å lese for barna, la barna selv få lese i Bibelen, og få sin egen Bibel (for de minste: Barnebibel/bøker med bibelfortellinger og bilder).

Å la barna komme til Jesus - betyr også at vi lærer barna å be til Jesus - og å be til Jesus sammen med barna. Både personlige, frie bønner og Fader Vår.

Å lære barna - og la de få høre og synge kristne sanger og salmer med Bibelsk innhold og budskap. Dette er også med på å gi barna Bibelsk, kristen kunnskap - og lar dem komme til Jesus Kristus, Guds Sønn og bli kjent med Gud. Å lytte til god kristen sang - og gi barna tilgang til dette er likedan viktig.

Å ta barna med på kristne møter, de vanlige møtene med forkynnelse, bønn og sang, sammen med andre kristne i alle aldre - i den kristne menighet/forsamling er viktig. Dessuten deltakelse på kristne leirer, barnelag, søndagskole  er også med på å la barna komme til Jesus, møte ham og komme til tro på ham.

Dessuten at du som er voksen, far og mor, søsken, besteforeldre osv, selv har gitt livet ditt, deg selv, ditt hjerte til Jesus - og lar livet være et godt eksempel og vitnesbyrd for barna som peker på og leder barna til Jesus. Du som har barn: Du må selv ta imot Jesus i hjertet ditt - og gi ham rom og makt - som frelser, hyrde, Herre og Konge i livet ditt!

Bibelen sier også at vi ikke må gi barna - eller andre - steiner i steden for brød (Matt.7,9). Det betyr at vi må gi oss selv og hverandre Bibelsk mat, det bibelske budskapet. Ikke verdslig, eller verdsliggjort budskap.

 

Dette er viktig også når det gjelder kristen sang. Teksten må gi et sentralt og bibelsk budskap, og melodiene, fremføring og arrangementet må være i harmoni og understreke, fremheve budskapet. Ikke forstyrre med støy, larm og overdrevet rytme - men være melodiøst, harmonisk og naturlig.

Denne CD-en "Jesus er veien til himmelen", utgitt av Basusnen forlag, med nge Røster Namsos - barn som synger anbefales som et eksempel på ovennevnte.

Anbefales!

Lytt, lær og syng med! Naturlig barnesang, med rolig, melodiøs akkompangement. 

Jesus sier: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke,  

for Guds rike hører slike til. Luk.18,16

 

.


Les mer

Mitt skyldbrev er utslettet!

Publisert: 01.02.2018

Å ha skyld og gjeld overfor noen her i livet er ikke godt. Det må jo betales - og gjøres opp for. Du må betale tilbake det du skylder.

Men å ha skyld og gjeld overfor Gud er mye verre. På dommens dag - på oppgjørsdagen, regnskapets time, da skal hvert eneste menneske møte den hellige Gud.

Hvordan går det med deg da? Har du i livet ditt syndet mot Gud og din neste/dine medmennesker?

Hvordan går det med deg i evigheten?

Hva sier Bibelen om dette?

Nøkkelord: Synd, skyld, skyldbrev, utslettet, korset

Rom 3,23-24: Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle Har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Kol. 3,13-15 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. 

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. 

 

Vend om til Herren Jesus Kristus og be om nåde, tilgivelse og frelse!

Ta imot han i hjertet og livet ditt!

Da kan du med takk og glede selv si og synge denne sangen:

 


Les mer

Vi bor ikke her, vi er gjester - på vei hjem til himmelen

Publisert: 14.01.2018

Men vi har vårt hjemland i himmelen.

Derfra  venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. ( Fil.3,20)

 

...Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.(Hebr 11,13)

... Nå er det et bedre land de lengter etter. (Hebr 11,16)

 

Alle mennesker er skapt av Gud. Gud la evigheten ned i hjertet på hvert menneske. Derfor er hvert menneske - også du - en dyrebar, verdifull sjel.

Alt har Gud gjort vakkert i sin tid.

Også evigheten har han lagt i deres hjerte,

men likevel kan menneskene ikke forstå det verk Gud gjør,

fra begynnelsen til enden.

(Fork.3,11)

Du har krenket og forbrutt deg - syndet - mot den hellige Gud, mot hans bud og vilje.

Men Gud i sin store kjærlighet leter etter, kaller på og vil frelse/berge for evigheten. (Rom 5) Du er umistelig for ham, han leiter etter deg. Jesus Kristus kom for å søke og frelse etter det som var fortapt - etter syndere.

Livet er ikke slutt når mennesket dør. Da skal du møte Gud - til regnskap, oppgjør og dom.

Enten evig liv - i himmelen, eller evig fortapelse - i helvete. Hvor skal du være i evigheten?

Ta imot Guds gave - Guds Sønn, Jesus - det evige livet! (Joh.3,16)

Guds folk, de som er frelst - som i omvendelse og tro har tatt imot frelseren Jesus Kristus, er blitt gjester her på jorden, på vei mot hjemlandet - himmelen hos Gud, der Jesus er.

Vi bor ei her - vi er jo bare gjester.

 


Les mer

Åpne hjertet ditt for Herren, Jesus Kristus!

Publisert: 16.12.2017

Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Gud Sønn - står utenfor hjertet ditt i dag og banker, han vil inn med sitt lys, sin sannhet, sin frelse.

Til deg som vet at du ikke er kristen, som ikke kjenner Jesus, og ikke bryr deg om Han, Bibelen eller evigheten og Guds dom:

og til deg som bekjenner deg som kristen, men lever på en falsk kristendom, i egen religiøsitet, synd, selvbedrag og hykleri:

Gud kaller på deg - i sin kjærlighet og barmhjertighet!

Hør Jesu vennlige, kjærlige røst, vend om og slipp han inn som frelser og herre!

 

Se, jeg står for døren og banker. 

Om noen hører min røst

og åpner døren,

da vil jeg gå inn til ham

og holde nattverd med ham, og han med meg.

(Joh.åp. 3,20)

 

Lytt til - og syng med på denne sangen (Fra bedehus-sangboken "Syng for Herren" nr 216) Fra møte i Den luthersk-lætadianske menighet.


Les mer

Sangen om Jesus, Jesu navn - Guds frelse

Publisert: 25.11.2017

"Hun skal føde en sønn,

og du skal gi ham navnet Jesus,

for han skal frelse sitt folk fra deres synder"

(Matt. 1,21)

 

Navnet Jesus - er knyttet til gresk uttale av det hebraiske navnet Yeshua ישוע  

Betydningen av navnet er:  "Herrens frelse / Guds (JHVH) frelse"

Navnet Jesus er i Bibelen - på hebraisk av samme "rot"/har likhet med navnene Josva og Jesaja. 

Navnet Jesus - viser til personen, frelseren selv:  Jesus (Guds Sønn, Messias, Menneskesønnen, Jesus fra Nasaret, Bibelens Jesus)

 

"Og det er ikke frelse i noen annen.

For det finnes ikke noe annet navn under himmelen,

gitt blant mennesker,

som vi kan bli frelst ved."

(Apg. 4,12)

 

 

Hvor herlig klinger Jesu navn!


Les mer

Styr du min vandring, Frelser så kjær!

Publisert: 29.11.2017

Hvor godt, rett og trygt det er å be Jesus om å lede veien og vandringen gjennom livet - da kommer vi trygt frem - til himmelen og det evige livet hjemme hos Gud.

Den bønnen hadde også kong David, Israels konge - i Jerusalem:

Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit.

La meg ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender triumfere over meg. 

Ja, ingen av dem som venter på deg, skal bli til skamme.

De skal bli til skamme som er troløse uten grunn. 

Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier!  

Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud.

På deg venter jeg hele dagen.

Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet.

Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser!

Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld!  

Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien.

Salme 25 Norsk Bibel 88/07

 

Hør, lær, syng og be denne sangen, som står i bedehusenes sangbok nr 377:


Les mer

Naglet til korset

Publisert: 26.11.2017

Du - og alle vi mennesker - har et skyldbrev. Vi har gjeld, dvs skyld, vi er skyldige overfor Gud.

Fordi: Vi - du har krenket den hellige, rene Gud og brutt, overtrådt hans bud. Du har misgjerninger og syndet mot Gud i tankene, ordene og gjerningene dine. Det som Gud har forbudt, har du gjort. Det som han krever har du ikke gjort.

Jesus sier hva som kommer fra hjertet ditt:  

For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Matt.15,19
 
Gal.5,19-21: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,  
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, .
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.
Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:
De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
 

 

Hvordan skal det gå med deg når du skal møte Gud på dommens dag? 

Gud er rettferdig, Skyld må betales. Klarer du det? Nei, det klarer du ikke. Hvordan går det da?

Da går du fortapt - om du ikke her i livet blir frelst, bekjenner synda di og tar imot evangeliet, Jesus - Guds frelse. I din ufrelste tilstand er du død, åndelig sett, du er skyldig og fortapt nå, under Guds vrede. Men du kan be Gud om frelse, om at han må redde, berge deg og din sjel! Gud er hellig og rettferdig, men - takk og lov - også kjærlig, barmhjertig og nådig!

Gud, vær meg synder nådig! Luk.18,13  

 

Les og hør de gode nyhetene - evangeliet: 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2,14-15

Les disse versene fra Kolosserbrevet en - to - ganger til!

Tenk: Jesus ble naglet til korset. Også skyldbrevet ditt ble naglet til korset, ja - betalt, oppgjort, utslettet! Jesus Kristus slettet ut skyldbrevet ditt på korset. Han betalte - Han tok straffen på seg.

Du går fri!

Ta i mot - det gjelder deg også - det er ditt!

Takk Jesus, DIN frelser og redningsmann!

Og hør - og syng med på denne sangen:

Naglet til korset ble skyldbrevet mitt utslettet

Sangen fremføres av Arild, Ingibjørg og Eirikur Melberg. Opptak av Vassvik media


Les mer

Gå til Jesus kvar og ein

Publisert: 25.11.2017

 

Kom! Gå til Jesus!

Jesus Kristus, den kosfestede og oppsandne - levende Herre kallar på deg - innbyr deg!

Vend deg om til Jesus, bekjenn synda di - la deg forlike/forsone med Gud!

Fortell han alt - korleis du har det - i hjertet, samvittigheten og livet ditt.

Tro/ta imot Jesus - og det Bibelen seier Jesus er og har gjort for deg!

Det gjeld frelse eller fortapelse, evig liv eller evig død. 

Velkommen til Jesus!

 

Så sier Gud, Herren:

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø,

om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

(Jes.1,18)

 

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære,

og jeg vil gi dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg,

for jeg er saktmodig (mild) og ydmyk av hjertet.

Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

(Matt.11,28-30)

 


Les mer