Det var en som var villig å dø i mitt sted

Publisert: 29.03.2023

Jesus Kristus ga sitt liv for at vi mennesker - du og jeg - skulle få leve - få evig liv!

 

Les Jesaia kap 53

For oss

Utslettet synde-skyldbrevet ditt

TAKK!

 


Les mer

Bli med på ei sangstund!

Publisert: 13.06.2021

Lytt til kristne sanger - fremført av mangeårig forkynner og sangevangelist Dagfinn Sandal.

 

Dagfinn Sandal har i mange år reist rundt omkring i landet og forkynt Guds Ord.

Mange er takknemlige for det bibelske budskapet som Sandal har formidlet gjennom tale og sang.

Han har reist for Den indre Sjømannsmisjon.


Les mer

Gud vil ta hånd om deg!

Publisert: 05.03.2021

Stopp, vend om og kom til Gud, din skaper og frelser. Den allmektige, rene, sanne, hellige, rettferdige, nådige og kjærlige Herre.

Ta imot Guds frelse, Jesus Kristus!

Alle dem som tar imot Jesus, gir Gud rett til å bli hans barn, de som tror på hans navn. (Joh.1,12.)

Han vil ta hånd om deg!

Han vil tilgi og frelse, rense, trøste, tukte, lede og bevare deg - i dagen i dag, gjennom livet her og til evigheten, hjemme i himmelen.

 

 

Gud viste sin kjærlighet til oss ved at han gav seg sel, sin enbårne Sønn, Jesus Messias, som sonoffer og stedfortreder for våre synder, overtredelser, misgjerninger og forsømmelser. Jesus - den gode hyrden som gav livet sitt for fårene - sauene. Han lever og leder sine får ved sin røst - sitt ord: Bibelen.


Gud vere med deg til vi møtes att!

Publisert: 16.01.2021

Dette er en fin avskjedshilsen - et gjensynsønske og en bønn - , som vi kan si til hverandre, spesielt overfor andre bibeltroende kristne.

 

De frelste - Guds folk, vil alltid kunne si dette - de vil møtes igjen, om ikke her i livet, på jorda, så hjemme i himmelen hos Gud Fader, og frelseren vår Jesus Messias, den levende Guds Sønn - Guds Lam. Lammet som bar verdens synd og sonet, betalte straffen og kjøpte oss til Gud med sitt liv og blod.

 

Det er også en sang: Sangboken nr 906

 

Sangen passer som en avslutningssang på møter, eller avskjedssang.

 

Under kan du se og høre den bli framført på russisk!

 

 

 

 

 


Les mer

Jesus Messias - Han kommer snart igjen! הוא יבוא, הוא יבוא

Publisert: 08.01.2021

 Dette sier Herren Jesus Messias, den korsfestede, oppstandne, levende Guds Sønn:

7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.

20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

 

 

(Bibelen - Guds Ord, Joh.åp.22,7 og v20-21) Norsk Bibel

 

The one who is testifying to these things says, ‘Yes, I am coming soon!’”

Amen! Come, Lord Yeshua!

 

 

Lyrics

He’s coming soon, He’s coming soon!

With joy we welcome His returning

It may be morn, it may be night or noon.

We know He’s coming soon.

 

Joshua Aaron synger på hebraisk og engelsk

ved Genesaretsjøen i Galilea, Israel.

Hu yavo, hu yavo

הוא יבוא, הוא יבוא

 (He will come, He will come)

Bekarov hu yavo 

בקרוב הוא יבוא

 (Soon He will come)

Besimcha mechakim leshivato

בקרוב הוא יבו 

(With joy we await His return)

 

Lo yodim et hasha’a, lo yodim et hayom (We don’t know the hour, we don’t know the day)

Ach betuchim anu bazot hu yavo (But we are sure of this – He will come!)

 

 

Words by Thoro Harris, music by Queen Liliuokalani - "Alah Oeh". Hebrew translation by James Hilsden and Joshua Aaron

 

LYTT TIL TALE / Bibelundervisning nedenfor!


Les mer

Skaperverket og Bibelen, Guds Ord, forkynner Guds eksistens, storhet, herlighet, sannhet, kjærlighet og frelse

Publisert: 01.07.2020

Hva sier Bibelen?
1. Mosebok kap. 1,1 og v 27:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
 
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.
Til mann og kvinne skapte han dem. 
 
Romerbrevet kap. 1,19-20:
For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.
Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
 
Du som leser dette;du er også skapt av Gud- Han har gitt deg livet. Han er din skaper - og din dommer, - dette er noe du ikke kan komme bort ifra.
 
Men er han blitt din far og din frelser? Dvs; er du omvendt til Gud og Hans frelse, Jesus Kristus? Har du fått tilgivelse for din synd, dine synder mot Gud og mennesker?
 
Bibelen sier om Jesus, Ordet, Guds Sønn - som Gud gav, og som kom til oss og ble født av jomfru Maria i Betlehem i Israel:
Han kom til sit eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh.1,11-12
 
Som et Guds barn, en frelst synder - på grunn av Jesu soningsdød på korset - så kan vi synge takk og pris til vår Far i himmelen: 
 
 
Er du ikke kristen? Lever du borte fra Jesus - i synd og fornektelse av Bibelen? Eller kaller du deg en kristen, men fornekter og forvrenger Bibelen - og tror på en selvlaget kristendom? Vend om til Gud og Hans hellige, sanne ord i dag! Se - og ta til deg det som Jesus Messias, Guds Sønn  - Guds lam - er og gjorde for deg på Golgata - på korset. Ta imot og takk - og be de siste versene i salmen nedenfor!
 
Salme 19:
Til sangmesteren. En salme av David.
Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk.
Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap.
Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men målesnoren deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer, den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingen ting er skjult for dens hete.
 
Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.
Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.
10 Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige.
11 De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.
 
12 Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem, har stor lønn.
13 Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!
14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.
15 La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!
 
 
 

Les mer

Jeg hviler i nåden

Publisert: 27.07.2020

Dette sier Gud Herren i sitt ord, Bibelen - Efeserbrevet kap 2,1-10:

Les teksten nøye, med ettertanke - to - tre ganger! Tenk - tro/ta imot - takk!

Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.
I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.
Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.
 
Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,
gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.
 
Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,
for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
 
Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.
10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Norsk Bibel

Kol. 2,13 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.


Les mer

Saved by grace - Frelst av nåde. Jesus, hold meg ved ditt kors!

Publisert: 27.05.2020

Her er noen sanger av Fanny Crosby denne gangen på engelsk - lytt - ta imot budskapet med bønn og takk til Jesus Kristus, Gud vår Far, og syng med!

 

Sang 1: Some day the silvercord will brake. (Saved by grace). Norsk tekst: Sangboken (Bedehusenes sangbok) nr 862: En dag vil stemmen briste her.

Sang 2: Moments of prayer. 

Sang nr 3:  A wonderfull Saviour is Jesus my Lord. Norsk tekst: Sangboken nr  241. Det aldri var noen som Jesus på jord.

 

  

La meg få høre om Jesus, Sangboken nr 38

 

 

 

Se mer under!


Les mer

Dine løfter er mange, din trofasthet stor - Gud!

Publisert: 30.05.2020

 

 

 

Denne sangen står i Sangboken under avsnittet for pinsehøytiden.


Dyma Gariad Here is love vast as the ocean: Gods love through Jesus Christ

Publisert: 28.04.2020

Here is love vast as the ocean:

Gods love to sinners: The Lord Jesus Messiah, The living Son of God, cruisified, died and risen. As an atonement for all sin. Giving sinners forgivenes, grace and eternal life to everyone who repent and belive!

 

Det står skrevet i Bibelen - Så sier Guds Ord (1. Joh. 4, 9-10): 

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

 

Efes. 2, 4-6: Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er dere frelst - 6 og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

 

Dyma Gariad Welch psalm: Lytt til denne salmen - først på walisisk, deretter på engelsk:

 

 


Les mer

No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Publisert: 05.05.2020

 

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

 

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad

 

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

 

 


Les mer

Jeg ser deg o Guds lam

Publisert: 07.04.2020

Påskesang - påskebudskapet!

 

 

Se/hør mer her!


Se ei på meg, Gud - se på Jesus!

Publisert: 03.11.2019

 

 

Se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, o Gud!
Se på hans sår og se meg ren i Hans forsoningsskrud!
Min bedre eller verre stund er like ens for deg,
for hver en stund jeg syndig er. O Gud, se ei på meg!

 

Nei, kjære Gud, se bort fra meg og se på Jesus Krist,
hvis død og blod på korset har betalt min skyld forvisst.
Ja, han er min rettferdighet, min hellighet, mitt alt,
for han har godtgjort alt for meg, ja, tusenforld betalt.

Se ei på meg, se på din sønn, se på hans nådepakt,
og lær du meg å se meg ren i Sønnens bryllupsdrakt!
Han er min fred, min salighet, mitt alt jeg har i ham.
Se ei på meg se på din sønn, som dekker all min skam!

I ham er jeg nå hvit og ren, hvor sort jeg selv enn er.
I ham er jeg og god og from og hellig jo alt her.
For hva han er, det er òg jeg, og hva han har har, har jeg:
Fulkommen hellighet for deg, din yndest på min veg.

Vel er det svært å se det så, men ordet lyver ei.
Om enn fornuft og følelse bestandig roper: Nei!
Det står jo dog i Ordet så, jeg stoler da derpå
og synger: Ære være Gud, at han har gjort det så.


Jesus din søte forening å smake

Publisert: 01.11.2019

Jesus, din søte forening å smake
Lenges og trenges mitt hjerte og sinn;
Riv meg fra alt det meg holder tilbake,
Drag meg i deg, min begynnelse, inn!
Vis meg rett klarlig min jammer og møye,
Vis meg fordervelsens avgrunn i meg,
At seg naturen til døden kan bøye,
Ånden alene må leve for deg!

 

 

Se de neste versene her:


Les mer

Mitt skyldbrev er utslettet!!

Publisert: 22.10.2019

SYND - SKYLD - STRAFF - STEDFORTREDER - SONING (Betaling/utslettelse/frikjøpelse) - SEIER - SYNDENES FORLATELSE!

FRELSE - EVIG LIV!

Om dette sier Bibelen, Guds Ord - om oss mennesker, om Gud Herren og om Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, vår frelser: 

Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Romerbrevet kap 3,23.

 

Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Jesaia kap 53,6

 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser.

Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud,  det som gikk oss imot.

Det tok han bort da han naglet det til korset.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kolosserne kap 2,13-15.

 

 

 

 

 

For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære,

24  og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

25  som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort

26  for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunde være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. (Rom.3,23-26)

 

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø,

om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes.1,18


Les mer

Bønn: Fader vår

Publisert: 08.05.2019

Denne bønnen lærte disiplene av Herren Jesus Messias, den kostfestede, oppstandne og levende Guds Sønn: (Matt. 6, 8-13)

Fader vår, du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

 

****

Lytt til sangen Fader vår" fra ungdomskoret Gledesbud:

Vi anbefaler denne CD-en og andre utgivelser på Basunen forlag.

 

Anbefales: Forklaring og bibelundervisning om Herrens bønn - Fader vår:


Les mer

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Vær frimodig, redde hjerte!

Publisert: 14.03.2017

Aktuelt - også nå i disse dager - denne tiden med koronavirus som en verdensomspennende pest / pandemi - som skaper en alvorlig og vanskelig situasjon:

Hva sier Skriften - Bibelen - når det er vanskelig - i anfektelse, trengsel og vonde tider?

Les under hva sier Gud gjennom profeten Jesaia til sine barn

(dvs til - deg som er frelst):

 

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg!

Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!

Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

 

Sangboken nr 477:

Vær frimodig, redde hjerte,
dristig, du forsakte sinn!
Skynd deg nå med all din smerte
like til din Jesus inn!
Ja, jeg løper like til,
la kun spotte, hvem som vil!
Slikt jeg ei kan se og høre,
når jeg har med Gud å gjøre.

 

Jeg vil ikke tigge lenger
der hvor intet er å få.
Makt og ære, gods og penger,
si, hvor langt kan de vel nå?
Da jeg var i sjelenød,
var den hele verden død.
Ingen kunne, ingen ville
hjertets dype lengsel stille.

Jesus, Jesus, han alene,
han er den som kan og vil!
Hva så andre enn vil mene,
ham jeg trenger meg hen til.
Det er ham, min sjel, du må
ene, ene lite på!
Ham jeg også fast vil holde
inntil hendene er kolde!

 

Jesus, takk at alle steder
får jeg være deg så nær.
Du har milde ord som gleder,
sterke ord som frelser her.
Bort all synd og sorg og savn!
Se, jeg er i Jesu favn!
Det er ære her å ligge,
det er rikdom her å tigge!

 

Tekst: Hans Adolf Brorson

Mer info: Salmebloggen


Les mer

Jeg kjenner en venn

Publisert: 28.08.2019

Jesus Kristus sier:

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. (Joh.10,11)

Jeg er den den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. (Joh. 10,14-15)

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. (Joh. 10,27)

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. (Joh. 15,13)

 

Jeg kjenner en venn som fra evighet av
har elsket og elsker meg enn.
Ei høyde, ei dybde. ei død eller grav
kan skille meg fra denne venn

 

Han søkte meg lenge før jeg søkte han,
mens ennå jeg vandret på synderes vei.
Han søkte i ørknen, et villfarent lam,
og lammet han søkte var meg.

 Han kjenner meg vel og dog har han meg kjær.
Tross synder, tross brist, ja tross alt.
Og under! Han elsker meg slik som jeg er!

Har selv meg med vennenavn kalt.


På Golgata ropte han: "Det er fullbrakt
Da tok han min synd, og min brøde på seg

Og armene hans, som på korset ble strakt,

de favner jo syndere som meg.

 

Se flere vers under!


Les mer

Blott en dag - et øyeblikk om gangen

Publisert: 20.04.2019

Slik lyder Bibelen, Herrens ord til sitt folk - de frelste som har omvendt seg og tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, og fått syndenes forlatelse:

Frykt ikke, for jeg er med deg!

Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!

Jeg styrker deg

og hjelper deg

og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Jes. 41,10

 

Som dine dager er, skal din styrke være. 

5. Mos. 33,25. Norsk Bibel-88/07

 

Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
Hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
Av sitt rike forråd vil han gi
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
Hva jeg trenger all min tid.


Tekst: Lina Sandell

Øvrige vers under!


Les mer

Å. for et under at Gud har meg kjær!

Publisert: 20.04.2019

Det står skrevet i Bibelen - Så sier Herrens Ord:

For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom. 5,6-8)

 

Så sier Herren Jesus Messias, den korsfestede og oppstandne, levende Guds Sønn:

Ingen har større kjærlighet enn denne 

at han setter livet til for sine venner. (Joh. 15,13)

 

 

1. Å, for et under at Gud har meg kjær,

at han kan elske meg slik som jeg er.

Aldri, nei aldri jeg fatter det her,

Undrenes under det er.

 

KOR:

Aldri kan dette bli tolket med ord,

men det erfares av hver den som tror.

Takk da min Frelser, du døde for meg -

hjelp meg å leve for deg.

 

2. Å, for en gåte at Jesus har lidt

straffen og døden for skyldbrevet mitt.

Adgang til himlen jeg eier nå fritt.

Gåtenes gåte det er.

 

3. Å, for en nåde at Ånden har talt,

om mine synder, hvor dypt jeg har falt.

Vitnet om Jesus at han har betalt.

Nåde, ja nåde det er.

 

 

  1. Å, for en lykke at jeg kan få tro, 

fullkommen renhet i Frelserens blod.

Der kan jeg hvile og der kan jeg bo.

Salig, ja salig jeg er.

 

Tekst og melodi: Leonard Gudmundsen.

Hør tale av L. Gudmundsen her og her.


Jeg vil synge en sang om den nåde

Publisert: 31.12.2018

 

Så sier Herrens Ord (Bibelen, Efeserbrevet 2,8:

For av nåde er dere frelst, ved tro.

Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

 

Romerbrevet 3,23-24:

For det er ingen forskjell,

alle har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort

uforskyldt av hans nåde

ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Se der Guds lam, som bærer verdens synd!  (Joh. 1,29)

 

1. Jeg vil synge en sang om den nåde

som jeg møtte ved Gudslammets fot.

Der hvor Herren min brøde vil glemme,

og utslette min skyld med sitt blod.

 

KOR:

Min synd er tilgivet, ja helt slettet ut!

Derfor vil jeg synge og prise min Gud.

Gud glemmer min synd der ved Golgata høyd.

Ja, han glemmer min synd, men erindrer meg.

 

2. Syndens byrde meg lenge besværet,

men jeg ropte til Gud i min nød.

Da han frihet fra fengslet meg skjenket

ved det blod som på Golgata fløt.

 

3. Jeg er fri fra fordømmelsens plage,

rikt benådet av Herren, min Gud.

Og den nåde som alt har tilgivet,

vil bevare meg livsdagen ut.                        

 

4. Kjære sjel som er tynget av synden:

Jesus seiret på korset for deg.

Og i dødsriket brøt han hver lenke

for å åpne til himmelen vei.

 

Hentet fra songen-min.blogspot. v/ Nils Dybdahl-Holte

Hør sangen og syng med:


Les mer

Hvordan takker vi vår Herre at han gav sin Sønn til jord?

Publisert: 31.12.2018

Så har Gud elsket verden 

at han gav sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham

ikke skal gå fortapt

men ha evig liv.

(Joh.3,16)

 

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

(Joh. 1,1-5)

 

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.

Og vi så hans herlighet, en herlighet som den

en enbåren Sønn har fra sin Far,

full av nåde og sannhet.

(Joh.1,14)

 

Hvordan takker vi vår Herre,
han som gav sin Sønn til jord?
Mange skjønner ei dessverre
på en kjærlighet så stor.
Fritt de følger syndens røst,
dekker seg med nådens trøst,
vil av Jesus intet lære,
og dog sanne kristne være.

 

Ingen sjel av Gud fordømmes
som på Jesus Kristus tror.
Nådens kilde aldri tømmes,
nåden den er alltid stor.
Men det er en avsagt dom:
Siden Jesus til oss kom,
skal vi bort fra synden vike,
eller aldri se Guds rike!

 

Lyset ser du mot deg skinne –
vet du også om du tror?
Har du merket noensinne
at din Jesus i deg bor?
Har hans nådestrålers kraft
i din sjel sin virkning hatt?
Kan du i ditt hjerte finne
at et lys er tent der inne?

 

Hvordan går man dog og drømmer

i en sådan viktig sak

og i sikkerhet forsømmer

Nådens dyrebare dag!

Det er tid å sanse vel

Og å sørge for din sjel.

Nå er tid før Jesus kommer,

Før hans strenge vredes dommer.

 

Gud som lot sitt lys fremstråle
i sin nådes blide vår,
for sin trone ei vil tåle
den som dette lys forsmår.
Vil du vende ryggen til,
Gud deg fra seg støte vil.
Den som ei vil lyset kjenne,
han skal seg på lyset brenne.

 

La din nådes glans opprinne,
Herre Jesus, at jeg må
alltid himmelveien finne
som jeg trygt kan vandre på!
Gå du foran, så jeg ei
havner på den brede vei!
La ditt fotspor vei meg vise
til jeg kan deg evig prise!

 

Hans Adolf Brorson


Les mer

Møte med Jesus, Guds frelse - Bibelen, Guds Ord er et troverdig ord!

Publisert: 10.10.2018

Et troverdig ord!

 Forkynner og bibellærer Curt Westman underviser fra Guds Ord.

 Guds frelse, Jesus Kristus - den levende Guds Sønn - leter etter og kaller på deg!

 

Westman har forkynt Guds ord i mange år og mange steder i Norge, Sverige og andre land. Han underviser også i programmet Vegen gjennom Bibelen (fra Norea Sverige). 

Lytt til bibelundervisning av Curt Westman nedenfor, fra Paulus´ brev til Titus - kap 3,3-8! 

Dette sier Herrens Ord:

3 For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

4 Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart,

5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,

7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.

8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

 

 

Mer nedenfor.


Les mer

Jesus, hold meg ved ditt kors!

Publisert: 25.08.2018

Joh. 3,13: Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet, 
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
.
v26 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.
 
For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
For knapt nok ville noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. (Rom.5,6-8)
 
Allsang, bedehusenes sangbok nr 354: Jesus, hold meg ved ditt kors. 
 
Jesus er livet - og der livet starter, livets opphav, livets kilde. Jesu soning på korset for syndere, for våre synder, gir oss livet. 
 
Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss,
at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved han.
 
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Joh.4,9-10

Les mer

Ordet om korset

Publisert: 25.08.2018

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt,

men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft! 1.Kor.1,18

 

1. Kor.1,21 For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.

22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom,

23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.

24 Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

 

ORDET OM KORSET


Les mer

En herlig forløser er Jesus for meg

Publisert: 07.08.2018

I ham (Herren Jesus Kristus) har vi forløsningen ved hans blod,

syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 

Efes. 1,7

Forløsning: Løskjøpelse, frelse, redning, utfrielse, Forløser: En som kjøper fri, betaler, befrier. 

I åndelig, bibelsk, kristen sammenheng betyr det at Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, frelste, fridde oss mennesker ut av syndens skyld og Guds dom og straff. Dette gjorde Jesus på korset, på Golgata i Jerusalem i Israel ca år 30. Han sonte, gjorde opp, for menneskenes synd.

Jesus Kristus tok Guds straff på seg i steden for deg. Straffen og forbannelsen skulle du hatt, fordi det var du som er synder, har synd og krenket og forbrutt deg mot den Hellige Guds lov. For deg ville straffen betydd Guds dom til evig fortapelse, helvete.

Men fordi Jesus - den hellige, rene, ren, syndfrie, uskyldige - tok straffen på seg - så går du og jeg fri.

Ta imot dette budskapet i tro, dvs ta imot Jesus som frelser og Herre i hjertet og livet. Bekjennelse av synden og omvendelse til Jesus Kristus hører med til det å ta imot Forløseren og forløsningen, Jesus og Guds frelse. Jesus, Messias, den levende Guds Sønn kan fri nettopp deg ut fra mørke, løgn, satans makt og lenker til lyset, sannheten og til sitt evige himmelske rike! Slipp Jesus og himmelen inn i sjela og hjertet ditt i dag!

Jesu frelsergjerning, forløsning på korset var en oppfyllelse av Skriften, dvs av Guds løfter som var forutsagt/varslet i Bibelen. Les hva Gud gjennom profeten Jesaia forutsa om frelsen, forløsningen, Jesu stedfortredende soningsdød - ca 700 år før Jesus døde på korset:

5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.  Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Jes. kap 53  

Efes. 1,13-14

Den som er blitt reddet, forløst fra Guds dom og evig fortapelse

til frelse, barnekår og evig liv i himmelen hos Gud,

kan takke, glede seg, vitne og synge ut dette:

 

En herlig forløser er Jesus for meg,

og derfor jeg prise ham vil.

Han søkte meg opp fra den villsomme vei;

for evig jeg hører ham til.

 

KOR

: /: Min sjel er forløst ved hans blod:/

 Han døde for alle, ja- også for meg,    

 Min sjel er forløst ved hans blod.

 

  1. Golgata kors mine piner han bar,

og derfor kan jeg slippe fri.

Jeg vet at mitt skyldbrev han utslettet har,

mitt sonoffer han ville bli.

 

****

13 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Kol. 2,13-15

 

 

Alle har syndet og står uten ære for Gud, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 

Rom.3,23-24

 

Sang vers 3 og 4:


Les mer

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

Publisert: 13.07.2018

 

Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn sier: 

Joh. 15,13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner; 14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere.

Joh. 10,11: Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

 

Rom. 3: For det er ingen forskjell; 23  alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

 

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

for at jeg skal få leve.

Det finnes intet alternativ,

det nytter ikke å streve.

 

Fordi jeg lever så milevidt

i fra Guds vilje med livet mitt,

fikk jeg dommen, slik lød den:

Du skal dømmes til døden!

 

Søskenparet Mirjam og Joel Dyrhovden synger denne sangen om Jesus - sin frelser og venn.


Les mer

Det enda som bär - det eneste som holder.

Publisert: 11.07.2018

Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Refreng:

Det enda jag vet det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.


Det enda som står igenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
Det varar blott en kort, en flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ. Halleluja!
Och detta är nog ty all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata.

~Lydia Litell

 

Livets mål og mening - hva er frelse?

Hva bygger du livet på? Hva er målet - hvor ender du?

Hvordan kan jeg bli sikker på om jeg er frelst?

Frelsen av Guds nåde og Jesus selv, hans frelse på Golgata, som sangen over formidlet.

Lytt til denne bibelundervisningen av forkynner Curt Westman - en tale som vekker, veileder og gir deg hjelp i frelses-spørsmålet.

Hva må du gripe, holde fast på, fokusere på, være bevisst på?

Hva er troens konsekvens og troens frukt?

Hva opptar dine tanker og sinn i livet, i hverdagen?

Gud ønsker å vekke deg - slik at Herren Jesus Kristus blir fokus og sentrum -

Jesu frelsesverk på korset, forløsningen, hans stedfortredende soningsdød for dine synder -

dette viser Guds nåde og kjærlighet til  deg - for Jesu døds og blods skyld. 1. Joh 4,10

 


Mitt skyldbrev er utslettet!

Publisert: 01.02.2018

Å ha skyld og gjeld overfor noen her i livet er ikke godt. Det må jo betales - og gjøres opp for. Du må betale tilbake det du skylder.

Men å ha skyld og gjeld overfor Gud er mye verre. På dommens dag - på oppgjørsdagen, regnskapets time, da skal hvert eneste menneske møte den hellige Gud.

Hvordan går det med deg da? Har du i livet ditt syndet mot Gud og din neste/dine medmennesker?

Hvordan går det med deg i evigheten?

Hva sier Bibelen om dette?

Nøkkelord: Synd, skyld, skyldbrev, utslettet, korset

Rom 3,23-24: Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle Har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Kol. 3,13-15 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. 

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. 

 

Vend om til Herren Jesus Kristus og be om nåde, tilgivelse og frelse!

Ta imot han i hjertet og livet ditt!

Da kan du med takk og glede selv si og synge denne sangen:

 


Les mer

Styr du min vandring, Frelser så kjær!

Publisert: 29.11.2017

Hvor godt, rett og trygt det er å be Jesus om å lede veien og vandringen gjennom livet - da kommer vi trygt frem - til himmelen og det evige livet hjemme hos Gud.

Den bønnen hadde også kong David, Israels konge - i Jerusalem:

Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit.

La meg ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender triumfere over meg. 

Ja, ingen av dem som venter på deg, skal bli til skamme.

De skal bli til skamme som er troløse uten grunn. 

Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier!  

Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud.

På deg venter jeg hele dagen.

Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet.

Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser!

Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld!  

Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien.

Salme 25 Norsk Bibel 88/07

 

Hør, lær, syng og be denne sangen, som står i bedehusenes sangbok nr 377:


Les mer

Naglet til korset

Publisert: 26.11.2017

Du - og alle vi mennesker - har et skyldbrev. Vi har gjeld, dvs skyld, vi er skyldige overfor Gud.

Fordi: Vi - du har krenket den hellige, rene Gud og brutt, overtrådt hans bud. Du har misgjerninger og syndet mot Gud i tankene, ordene og gjerningene dine. Det som Gud har forbudt, har du gjort. Det som han krever har du ikke gjort.

Jesus sier hva som kommer fra hjertet ditt:  

For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Matt.15,19
 
Gal.5,19-21: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,  
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, .
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.
Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:
De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
 

 

Hvordan skal det gå med deg når du skal møte Gud på dommens dag? 

Gud er rettferdig, Skyld må betales. Klarer du det? Nei, det klarer du ikke. Hvordan går det da?

Da går du fortapt - om du ikke her i livet blir frelst, bekjenner synda di og tar imot evangeliet, Jesus - Guds frelse. I din ufrelste tilstand er du død, åndelig sett, du er skyldig og fortapt nå, under Guds vrede. Men du kan be Gud om frelse, om at han må redde, berge deg og din sjel! Gud er hellig og rettferdig, men - takk og lov - også kjærlig, barmhjertig og nådig!

Gud, vær meg synder nådig! Luk.18,13  

 

Les og hør de gode nyhetene - evangeliet: 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2,14-15

Les disse versene fra Kolosserbrevet en - to - ganger til!

Tenk: Jesus ble naglet til korset. Også skyldbrevet ditt ble naglet til korset, ja - betalt, oppgjort, utslettet! Jesus Kristus slettet ut skyldbrevet ditt på korset. Han betalte - Han tok straffen på seg.

Du går fri!

Ta i mot - det gjelder deg også - det er ditt!

Takk Jesus, DIN frelser og redningsmann!

Og hør - og syng med på denne sangen:

Naglet til korset ble skyldbrevet mitt utslettet

Sangen fremføres av Arild, Ingibjørg og Eirikur Melberg. Opptak av Vassvik media


Les mer

Jesus Kristus, du alene!

Publisert: 05.05.2018

"Jeg har ofte søkt, o Herre, blott (kun/bare) velsignelser fra deg."

Mange mennesker søker religiøse følelser, opplevelser, aktivitet, tro, gode gjerninger, stemning og annet i kristendommen, å få noe av Gud, få noe fra Jesus.

Men dette er avveier.

Hva er frelse? Det er å få et ordnet forhold til Gud, da må man få tilgivelse for synden og syndene, alt galt som du har gjort mot Gud, mot Herren Jesus og hans bud og vilje.

Hvordan får du syndenes tilgivelse? Hvordan blir du frelst? Ved tro på Jesus Kristus - å høre budskapet om Jesus, og hva han er og har gjort for deg!

Lytt til denne sangen:

 

Deretter lytt på disse tre korte bibelhjelp-videoene med bibelundervisning!

HER!


Guds etterfølgere - i Jesu fotspor. O Fader, la ditt Ord, din Ånd hos oss få overhånd!

Publisert: 16.06.2018

Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn

og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket oss og gav seg selv for oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.

Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - 

og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!

For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.

La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vande som lysets barn!

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.

 

Slik lyder Herrens Ord i brevet til menigheten i Efesus, kap 5,1-9. (Norsk Bibel 88/07)


Les mer

Guds løfter er mange og Hans trofasthet er stor!

Publisert: 13.02.2018

Dette sier Bibelen om Abraham: 

Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, 

men han ble sterk i sin tro,

idet han gav Gud ære.

Han var fullt viss på at

det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre.

Rom.4,20 flg

 

Takk, Gud!

Takk for dine løfter, for din allmakt,

for din trofasthet og din kjærlighet mot oss

i Herren Jesus Messias.

Amen.

 

 

 

.

 


Les mer

Vi er på vandring mot evigheten

Publisert: 09.02.2017

Gud har skapt menneskene, hvert eneste. Gud skapte oss - ikke bare med en kropp, men med ånd og sjel - en udødelig sjel. Vi er alle på vei mot evigheten - først døden, deretter Guds dom - og så evig liv eller evig fortapelse.

Et menneske - et menneskes sjel - du - har en veldig høy verdi: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Dette sier Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, Frelseren. Matt.16,26

 

"---også evigheten har han lagt ned i deres hjerte." Fork. 3,11

Så sier Herren Jesus Kristus:

"Gå inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den." Matt.7,13-14

 

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh.14,6

 

Hvilket mål har du? Hvilken vei går du på gjennom livet her på jorda mot evigheten?

Bli med flokken av frelste syndere - som følger Jesus Messias, Den gode hyrden, her i livet - på vei til det evige livet hjemme i himmelen hos Gud!

Da kan du også være med å synge: Vi på vandring er mot himlens underbare land.

 

Hebr 9,27Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, 28 slik skal og Kristus, etter å være ofret èn gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer