Kriser: Norge og store deler av verden opplever nå i 2020 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - og tiltak som myndighetene iverksetter for å stoppe spredning og smitte til flere mennesker, har medført store endringer og vanskelige situasjoner i dagliglivet.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

Noen er syke og døde, og har det vondt som følge av dette. Vi ber for disse til Gud, Den Allmektige - i Jesu navn. 

Vi ber også for helsepersonell som hjelper de smittede og syke. Måtte Gud gi dem styrke, beskyttelse og veiledning.

Vi ber også for myndighetene, om at Gud må gi dem visdom til å ta riktige beslutninger i denne krisen.

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber derfor også til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

Shalom Israel!

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Advent - Herren Jesus Messias kommer!

Skrevet av: , publisert 23.12.2020

Advent betyr ankomst - det er Herrens komme til jorden - til oss, som adentstiden skal minne oss om.

Guds Sønn, Jesus kom første gang til jorden som menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av en jomfru - i kong Davids by Betlehem i Juda, slik Gud hadde varslet og forutsagt gjennom sine profeter i det gamle testamentet i Bibelen. 

Bibelen sier også at Jesus skal komme igjen. Det blir for å hente, rykke opp,  de menneskene som er frelst, for at de skal vå være med Herren Jesus i himmelen. Les hva Skriften sier i Joh 14,3 og Fil.3,20

Så vil Herren også komme fra himmelen i luften - som kongenes konge, herrenes herre. Dette blir for å holde dom over de ufrelste menneskene, det blir regnskapets time - oppgjørets stund - den hellige Guds dom over de menneskene som ikke har sitt navn skrevet i livets bok. 2. Pet.3,7, 1. Kor.15, Matt. 24., Åp.20,12-15.

For det tredje - Jesus Kristus kommer til deg nå - til oss når vi leser og hører Guds Ord, Bibelen. Da kommer Jesus - ved sin Hellige Ånd - til hjertet ditt, samvittigheten og tankene.

Lytt til sangen: Du kommer, Jesus, til meg inn.

(Sang av Helge og Elisabeth Lindhjem, opptak Vassvik media)

***

Slipper du Ham inn? Har du tid og rom for Jesus nå, når han kommer til deg?

Jesus trenger seg ikke på, men banker stillferdig og vennlig på hjertedøra di, porten inn til livet ditt.

Slipp han inn. Han som er lyset, sannheten, frelseren, kongen. La Jesus få bli det for deg - nå i dag!

 

Lytt til denne adventstalen:

 

 

 

 

 
Les Salme 24 og lytt til forkynner Øyvind Samnøy, som har bibelundervisning over emnet: "Gjør døren høy, gjør porten vid!". Det handler også om Jesus, om deg, hjertet ditt, livet ditt og Guds frelse, soning og renselse for deg.
 
Les også stykket fra 1. søndag i advent fra Martin Luthers husandaktsbok, nederst.
 
Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.  
Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.  
Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela 
Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! 
Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.
Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
10 Hvem er denne herlighetens konge?
- Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.
 
 
 
 
Tekst: Georg Weissel 1642    Melodi: Etter Louis Bourgeois, Genève 1551    Oversettelse: Niels J. Holm 1829 / M.B. Landstad 1861
Gjør døren høy

Gjør døren høy, gjør porten vid! / Den ærens konge kommer hit! / Han hersker over alle land / og er all verdens Frelser sann.

Rettferdig kommer han her ned / og byder salighet og fred, / saktmodig fremmer han sin akt / og herske vil med miskunns makt.

Han roper ut et nådens år, / vår nød ved ham en ende får, / derfor av lengselsfulles tall / en gledesang ham møte skal.

 

Å, vel det land, det hus, den gård / hvor denne mann for styre står! / Å, vel det hjerte, sjel og sinn / hvor denne konge drager inn!

Han er den rette gledesol / som lyser fra Guds nådestol. / Ved ham, Guds Sønn, det lysne må / i våre hjerters mørke vrå.

Gjør døren høy, riv stengsel ned, / i hjertet rom for ham bered, / så kommer ærens konge sterk / og fremmer i deg alt Guds verk.

Mitt hjertes dør jeg åpner deg, / o Jesus, kom hit inn til meg, / og ved din nåde la det skje / at jeg din vennlighet må se.

Ja, ved din hellig Ånd det gjør / vi daglig åpner deg vår dør, / og deg oss kun til frelse vet, / velsignet i all evighet!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer