Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Skrevet av: , publisert 23.03.2024

Palmesøndag

A) Det skjedde: I Jerusalem - Israels hovedstad - er det mange folk, mange er tilreisende jøder- det er pilegrimshøytid - påsken nærmer seg.

Pesach, som det norske ordet påske kommer fra, er hebraisk, og betyr forbigang (Passere). Om Guds dom som gikk forbi noen, mens andre ble rammet. Les om dette i 2. Mosebok kap 11 og 12.

 Jesus fra Nasaret kommer. Fra Oljeberget øst i Jerusalem kommer et følge nedover mot byen. På et esel sitter Jesus Messias, som profetene Jesaia og Sakarias hadde forutsagt ca 700 og 550 år tidligere. Disiplene hans følger med. Folket jubler. Hosianna betyr "Herre frels!" jf Salme 118.

 B) Det skjer i dag: Jesus Kristus kommer. Nå, i dag - kommer Jesus til deg som leser dette stykket.

Han er kongenes Konge og herrenes Herre. Det er den korsfestede og oppstandne Guds Sønn som kommer og banker på hjertet ditt og samvittigheten din.

Vil du ta i mot Jesus, slippe han inn?

Jesus Kristus er synders venn - han kommer for å frelse, dvs redde/berge mennesker fra evig fortapelse, fra den hellige Guds dom over synden i hjertettanker og liv / gjerninger. Han sier dette til deg - som han har sagt til andre tidligere: Kom... ! I dag..!. Han vil gi deg nytt liv, et evig liv.

 

C) Det skjer snart: Jesus Messias kommer igjen.

Om en kort stund kommer Jesus igjen for å hente sine troende/de frelste. Og han kommer snart tilbake til Jorden til dom for de ugudelige/ufrelste. Dette sa han flere ganger (bl a Joh.14,3), profetene i Det gamle testamentet har varslet det (Sak.14,4),

og slik englene sa til disiplene på Kristi himmelfartsdag. (Apg. 1,11).

De siste ord/vers i Bibelen, handler om dette, at Jesus kommer snart igjen (Joh. åp, 22).

:::

Mens det ennå er tid. Anledningen og muligheten er nå:

Skulle ikke du og jeg rope/be til Gud, og Herren Jesus, om nåde og frelse, syndenes tilgivelse - og ta i mot Jesus nå i dag? Bønn 1 - Bønn 2 - Bønn 3 - Bønn 4 b - Bønn 5

 

Les bibeltekst, hør tale og sang nedenfor!

 
Jesus rir inn i Jerusalem
 
12 Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Matt 21:1 ff. Mark 11:1 ff. Luk 19:29 ff.
 
13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 3Mos 23:40. Sal 118:26. Matt 23:39. 
 
14 Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: 
 
15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Jes 40:9. 62:11. Sak 9:9. Sef 3:14. 
 
16 Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. 2:22. 17 Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lasarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. 18 Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. 
 
19 Fariseerne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe! Se, all verden løper etter ham!
 
Noen grekere vil se Jesus
20 Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. 
21 Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. 1:44. 
22 Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus. 1:40,43,44.
23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort! 13:1,32. 17:1,5.
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Rom 14:9. 1Kor 15:36. 
 
25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Matt 10:39. 16:25. Luk 14:26. 17:33. 
 
26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. 14:3. 17:24. 2Kor 5:8. 1Tess 4:17.

 

Bibeltekst fra Norsk Bibel 88/07    Se også bibeltekster her.
*
LHør og syng med på denne sangen fra Fossneskoret (Lekmannsmisjonens Bibelskole på Fossnes)
Se hvor nu Jesus treder.
*
  Tekst og kommentarer til salmen: Salmebloggen
 
Andakt for palmesøndag av Carl Fr. Wisløff. (Fra boken Daglig brød. Anbefales! Lunde forlag.)
 
Mange bredte ut klærne sine på veien, andre strødde løvgreiner som de hogg på markene. 9De som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Sal 118:25,26.  10Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste! 
 
 
 

Hvorfor hilste de Jesus med slik jublende glede, og hvorfor ropte de hosianna og halleluja? Svaret er lett å finne. De mente at Jesus var Messias, han som profetene hadde talt om - han som skulle komme og gjenopprette Davids kongetrone. Nå skulle den messianske tid komme, mente de - en ny storhetstid for Israels folk, med oppfyllelse av Guds løfter. (Jes. 9,7 og Amos 9,11).

Jesus tok imot denne hyllesten. Ja, en må si at han inviterte til den. Han ba jo dispiplene hente dyret han skulle ride på.

Men Jesus var ikke kommet for å oppfylle profetiene på den måten som folk trodde. Han kom som Messias - men Messias skulle lide. Det var meningen med profetiene. Slik skulle profetiene være å forstå. Messias kommer for å lide - det sier Jesus. (Luk 24,46), og det sier Peter (Apg 17,3). Og Jesus hadde forutsagt dette mange ganger.

Men det skjønte de ikke. Og da Jesus ble korsfestet, vendte de ham ryggen. De hadde ikke bruk for en slik Messias. Til og med hans egne venner var i villrede til å begynne med. "Vi håpet at han var den som skulle forløse Israel," sa de to Emmausvandrerne. (Luk 24,21).

Men hver palmesøndag vil hans troende menighet hylle ham, og vi roper med glede: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Lovet være vår Messias, Jesus Kristus, som gikk den tunge gang til Golgata for å frelse oss!

Og så tenker vi på at Jesus en gang sa et merkelig ord til Israels folk:

Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Harrens navn! (Matt 23,39)

Dette sa Jesus i påskeuken - i dagene mellom palmesøndag og langfredag. Han så altså fram imot en dag da Israel på nytt skal hilse ham med 

hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Og Peter taler merkelige ord om at Israels Messias skal komme en dag, og da skal gamle, hellige løfter oppfylles. (Apg.3,19-20)

Underlige ord! Den messianske tid kommer! Tiden kommer da Jesus hilses velkommen av Guds gamle paktsfolk.

Det kommer en ny tid med fred og glede!

 

***

 

Lytt til denne Palmesøndagstalen, av bibellærer Øivind Andersen. Joh. 12,12-36

 (fra dybde.org)

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer