Gud, vår frelser,

1. Tim. 2,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

 

Romerbrevet 10, 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?

Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

 ***

Mikkel Vigilius, bibellærer i Danmark for Nyt Liv og Bibelskolen i Hillerød, underviser om den kristne tro. Del 5 under er om nødvendigheten av misjon.

 

 Øvrige deler av serien den kristne tro.

***

Hvorfor dryger Herrens dag med Jesu gjenkomst? Les hva Bibelen sier:

2. Pet. 3,9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

 Sang: Verda treng Kristus.

(Tekst: Trygve Bjerkrheim)

Sang v/ Sven Viste. Opptak: Vasvik media.

 

 

De helliges samfunn

Skrevet av: , publisert 09.02.2017

Dette sier vår frelser og Herre - Bibelens Jesus, Messias, den levende Guds Sønn: 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt.18,20

 

Dette sier Bibelen, Guds Ord om de første kristne - til etterfølgelse også i dag:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2,42

.

.

Gud elsker alle mennesker (Joh. 3,16) og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Dette budskapet fra Herren må gjøres kjent for alle,

derfor sa Herren Jesus dette til sine disipler: (Misjonsbefalingen, Matt. 28,18-20)

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 

..

Disse bibelordene ovenfor beskriver kjennetegnene på hva "de helliges samfunn" er:

Bibeltroende, frelste mennesker som er

samlet i Herren Jesu Kristi navn (samfunnet, brodersamfunnet/søskenfellesskapet) ,

om apostlenes lære (dvs skriflesing, forkynnelse, undervisning i Bibelen - både det gamle og det nye testamentet),

om og i bønn, bønnefellsesskap, og 

om nattverden (brødsbrytelsen).

.

Dette (de helliges samfunn) er ikke samlinger og felleskap av prektige, fullkomne og rettferdige mennesker som har fått det til, som er bedre enn andre, eller har passende kvalifikasjoner, egenskaper og bakgrunn - nei tvert i mot!  

De kristne, Guds folk, er mennesker (av alle "slag!") som Gud har møtt ved sitt Hellige Ord og Ånd, og som da har erkjent og bekjent at de er syndere som - i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser - har krenket Gud, hans hellige ord, ordninger og bud. (Å "bekjenne" betyr å si (til seg selv, til Gud og til andre) det samme som Bibelen, Gud selv, sier om de ulike saker, emner, forhold, dvs gi Bibelen, Guds Ord rett i alt.)

De har erkjent sannheten og bekjent at de har syndet og dermed er skyldige overfor Gud, Guds dom og straff. De har i sin syndeanger og nød omvendt seg til Gud og bedt Herren om nåde og tilgivelse, dvs om redning - om frelse.

Gud være takk: - da har de fått høre og tatt i mot evangeliet, som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, ordet om korset!

Budskapet om Jesus Kristus, Guds Sønn, som kom - slik Gud hadde forutsagt i Skriften (Det gamle testamentet) - og tok på seg selv menneskenes skyld og straff/Guds vrede på korset, på Golgata-høyden i Jerusalem. Jesus er Guds lam som bar verdens synd. Han døde for at vi skulle bli frelst og få leve. Skriftene ble oppfylt.

De som tar i mot dette budskapet i tro, tar også i mot Jesus Kristus selv i hjertet sitt. De er født på ny av Guds Ord og Guds Ånd, ufortjent og uforskyldt, frelst og tilgitt av Guds nåde.

.

Slike samlinger av troende kristne skjer daglig rundt omkring i hele verden.

Også samlingene på de mange bedehus rundt om i Norges land, er et uttrykk for at kristne kommer sammen i Jesu navn slik bibelordene ovenfor sier. 

Det er først og fremst møtevirksomhet med forkynnelse av Bibelen, Guds Ord, og bibelundervisning og bønn som er hovedformålet med bedehusarbeidet.

Guds folk må ha åndelig mat - fra Guds Ord, fra Jesus sin frelser, Herre og hyrde. Den bibelske troen kommer av forkynnelsen av Guds Ord! Der er Jesus også til stede og Guds Hellige Ånd.

Norges Bibelkirke sitt arbeid på bedehusene består i det arbeidet og den tjenesten våre medlemmer er engasjert i eksisterende lokal virksomhet/forsamling/misjonsorganisasjoner, på møter, i lag og foreninger, søndagsskole, bibelgrupper og leirer - også i hjemmene og på leirsteder, skoler osv.

Sammen med de andre i bedehusflokkene ønsker man også at nye mennesker må bli frelst, (jf misjonsbefalingen ovenfor), og bli med i bedehusarbeidet lokalt og i fellesstiltak (av bedehusvenner rundt omkring i hele landet) som misjonsorganisasjonene sitt arbeid representerer. Misjon er "de brennende hjerters sak" - og våre medlemmer, sammen med andre, engasjerer seg i ulike misjonsgrener, alt etter som Herren kaller til og legger på hjertet til den enkelte.

Norges Bibelkirke tilbyr en kirkerettslig tilhørighet særlig til mennesker med tilhørighet til denne frie, selvstendige bedehus-/misjons- og lekmannsbevegelsen, på tvers av misjonsorganisasjoner.

Alle andre som deler Norges Bibelkirke sitt læregrunnlag og grunnsyn er også hjertelig velkommen som medlemmer i trossamfunnet! Kanskje særlig aktuelt for en del utmeldte fra Dnk som ønsker medlemskap i et tydelig bibeltro trossamfunn.

Ganske snart - når ressurser (personer, økonomi) og behov er tilstede, så vil Norges Bibelkirke sentralt kunne tilby tjenester knyttet til viktige hendelser i livet, som konfirmasjonsundervisning, ekteskapsinngåelse og begravelser. 

 

Under denne menyen kommer mer innhold om arbeidet på Bedehuset etc. Dessuten også knyttet til Norges Bibelkirke sitt arbeid sentralt, med tjenester for deg som er medlem.

Men først anbefales å følge med på stoffet/innholdet som etterhvert kommer under menyen "Lekmannsbevegelsen". Vi som har vårt åndelige hjem på bedehuset, både du som medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke, og alle andre, trenger å bli bevisst på bakgrunn og kjennetegn ved lekmannsbevegelsen, som bedehusvirksomheten representerer.

Derfor avsluttes nå foreløpig innholdet under denne menyen med to sanger som vi ofte synger til avslutning på bedehusmøtene våre:    (Har du ikke sangboken "Syng for Herren", så kjøp den i bokhandelen, eller hos Lunde forlag.). Sang nr 288 og nr 904.

 ...

Takk at du tok mine byrder, eit høfjell av skuld og av skam.

Du bar det på skuldrene dine. Du skuldlause sonofferlam.

 

Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld.

Med blod frå ditt fullkomne hjarta, og ikkje av sylv eller gull.

 

So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri!

Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg tid!

Tekst: Trygve Bjerkrheim

...

Brødre og søstre, vi skilles nu ad,

far nu med Jesus fornøyet og glad

hver sine lovlige veier!

 

Gjem nu Guds Ord i ditt hjerte og sinn,

lukk ikke synden og verden der inn!

Jesus la hjertene eie!

 

Amen, ja amen, skal være vår sang. 

Det vil vi synge med frydefull klang.

Alle Guds venner tilsammen.

 

Lammet, ja, Lammet, dets vunder og sår,

æren og prisen i evighet får!

Amen, halleluja! Amen!

 Tekst: Peder Sørensen (v1,2), Frederik Boye (v3,4)

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer