Velkommen på møter i regi av Norges Bibelkirke! Se her.

Møter med Bibelen, Guds Ord, Jesus Messias, den levende Guds Sønn. Vår frelser.

Julebudskapet: Et barn er oss født, en Sønn er oss gitt! (Jes. 9,6)

Gud gav sin Sønn til jorden. Ordet ble kjød, og tok bolig i blant oss. (Joh.1,14)

 

Hvem er Antikrist? Den som fornekter Sønnen, Jesus Kristus, og fornekter Jesu stedfortredende soningsdød på korset for våre synder. (1. Joh.2,22, 4,3).

MERK: Islam fornekter Jesus som Guds Sønn, og fornekter at Jesus døde på korset. Aktuelt/info om islam.

 

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Shalom Israel!

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

Vi kjenner på sorg, alvor og medfølelse med våre kristne, bibeltroende venner i Dnk over situasjonen. Særlig lokalt i de ulike menighetene. Den enkelte må nå vurdere situasjonen i bønn og i møte med Guds Ord. Gud veilede og velsigne dere til å ta riktig valg! Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du har tro for å bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Guds bud verner om mennesket: Du skal ikke slå i hel.

Skrevet av: , publisert 30.05.2018

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1.Mos.1,27.

Det 5. budet lyder slik:

Du skal ikke slå i hel. 2. Mosebok kap 20, v 13.

 

Gud, den ene, sanne, hellige Gud. Himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud sier dette.

Han har skapt menneskene - og gitt hver av oss livet i gave. Hjertet slår, vi puster, lever og er til. Se f.eks Salme 139,13

Gud har også lagt evigheten ned i hvert menneske. Fork.3,11. Vi er evighetsvandrere - med en udødelig sjel.

 

Guds vilje er å verne og beskytte menneskelivet her på jorden - og frelse menneskene for evigheten, dvs berge/redde hvert menneske fra dommen over synden, og straffen - den evige fortapelsen.

Du og jeg har ikke lov å drepe, skade eller såre mennesker, ikke mobbe eller baktale. Det er synd, og urett mot Gud.

Har du syndet mot dette budet, dvs krenket Gud og mennesker?

 

Har du mobbet andre mennesker? Har du tatt abort eller vært delaktig i dette?

Da vil Jesus Kristus møte deg nå - tale med deg. Han er veien, sannheten og livet.

Les mer under!

 

Abort er å ta livet av et menneske. Et menneske som ikke er født enda. Det er fosterdrap, og et brudd på Guds bud. Abort betyr at det svakeste av alle mennesker, barnet i mors liv blir drept.

30. mai 2018 er det 40 år siden en grusom, ond, menneskefiendtlig og Gud-fiendtlig lov ble vedtatt i Norge. Lov om selvbestemt abort. Ca 15 000 mennesker er hvert år blitt drept lovlig på norske sykehus siden 1978. Tillatt etter norsk lov, men forbudt etter Guds bud og vilje. 

Totalt over 600 000 mennesker er drept i Norge. De ufødte menneskene fikk ikke se livet utenfor livmoren, sine foreldre - far og mor.

De fikk ikke vokse opp, bli ungdom, voksne og kanskje bli foreldre, mamma eller pappa - og besteforeldre. 

Vi minnes disse drepte barna - Gud kjenner hvert enkelt av alle disse - og vi ber for de som er involvert. Barnets mor og far, sykehusleger, sykepleiere og andre. Storting og regjering. Måtte de erkjenne og bekjenne sin synd og vende seg om til Gud, og frelseren Jesus Kristus.

Jesus kaller deg til frelse - omvendelse og tilgivelse! Kom til han! Bli kjent med Jesus Messias, den levende Guds Sønn!  Les mer under - og her

 

Alle mennesker er skapt av Gud og har samme menneskeverd. Alle har rett til å leve.

Vern av livet fra unnfangelse til en naturlig død er en Bibelsk, kristen plikt og en mennerett ut ifra det femte budet.

 

Les hva Bibelen sier i Salme 139:

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. [...]

Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.

Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.

Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp (mors liv).

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.

I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet.

Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldige er summen av dem! 

 

Se mer om menneskeverd, abort mv på nettstedene bbif,  menneskeverd. og her abort.no. 

Når det gjelder krigssituasjoner, straff av skyldige, selvforsvar og liv mot liv-problematikk vil det kunne være flere momenter og andre vurderinger som må hensyntas og påvirker hva som er riktige avgjørelser, ut ifra Bibelen og derav kristent syn.

 

Se mer om Guds frelse, tilgivelse og kristen tro her.

 

 

Erik Pontoppidan sin forklaring til Martin Luthers katekisme - om det 5. budet:

Det femte bud
Du skal ikke slå i hjel.

Hva vil det si?

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme eller gjør ham noe vondt, men hjelper ham når han er i nød.

190. Hva ondt forbys i det femte bud?

Ethvert mord og drap som ikke skjer etter øvrighetens lovlige dom eller befaling, men av egen hevngjerrighet.

191. Hvor mange slags mord er det?

To slags. Det grove når en virkelig utfører handlingen, og det subtile eller fine når en har et hatefullt hjerte og viser hat med ord og ansiktets miner

192. Hvordan slår en sin neste i hjel ved gjerning?

1) Ved å skyte, slå, stikke, forgifte eller lignende, eller ved å la være å hjelpe en som er i livsfare.

1 Mos 9:6. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker.

Eller det kan skje:

2) Ved å påføre sin neste stor hjertesorg eller ta levebrødet fra ham. Dette kan skje langsomt og hemmelig.

Sir 34:23. Den dreper sin neste som tar hans livsopphold fra ham, og den utøser blod som frarøver en arbeider hans lønn.

 

193. Men om en ikke fysisk tar livet av sin neste, kan en da likevel drepe ham ved et hatefullt hjerte og ved harde ord?

Ja, det lærer Jesus oss når han forklarer den åndelige meningen med dette budet:

Matt 5:21–22. Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

 

194. Er da et hatefullt og hevngjerrig menneske en morder?

Ja, det er sikkert, for Gud ser mer på hjertet enn på hånden.

1 Joh 3:15. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

195. Er et menneske som håner, spotter og skjeller ut sin neste, også en morder?

Ja, Jesus kaller det en synd som fortjener hel- vetes ild, og David sier:

Salm 64:4. De gjør sin tunge skarp som et sverd, på buen legger de sin pil – det bitre ord.

196. Er det så stor synd å være bitter, sint og ondskapsfull?

Ja, der slike synder hersker, der er ikke nådens Ånd og Jesu vennlige sinn.

Ef 4:31–32. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!

197. Hva skal da en som lett blir vred eller sint, gjøre for å styre og dempe sitt heftige sinn?

Han skal væpne seg med Kristi kjærlige sinnelag, våke over hver tanke, be om at han ikke må falle i fristelse, og selv unngå alt som kan føre til fristelse.

* 198. Men har en aldri lov til å bli vred eller sint?

Ikke på mennesker, men bare på synd og ondskap. Denne rette vrede kalles nidkjærhet, og kommer av kjærlighet til Gud og nesten. 

Jak. 1:19–20. Salm 119:139. Ef 4:26.

* 199. Kan en også drepe sin nestes åndelige liv?

Ja, ved å forføre ham og være til anstøt for ham, så han faller i synd.

Matt 18:6. Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.

200. Er det tillatt å ta livet av seg selv?

Nei, det er å drepe både legeme og sjel, og lukke nådens dør til, liksom Judas, det fortapelsens barn.

201. Hva godt befales i det femte bud?

1) Å hjelpe og støtte vår neste i all legemlig nød.

1 Joh 3:17. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

2) Å være vennlig og saktmodig mot vår neste. Matt 5:5. Salige er de saktmodige, for de skal

arve jorden.

3) Å sørge for vår nestes sjel nå vi ser den står i fare for å gå fortapt. Som åndelige prester skal vi hjelpe vår neste til salighet ved å advare og formane i kjærlighet.

Jak 5:19–20. Mine brødre! Dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.

* 202. Hvem var den første morder?

Kain, som slo sin bror Abel i hjel av misunnelse.

* 203. Er ubarmhjertighet mot dyrene også synd?

Ja.
Ordspr 12:10. Den rettferdige har omsorg for sin

buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer