Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Hva er Norges Bibelkirke?

Skrevet av: , publisert 02.02.2017

Her er informasjon om Norges Bibelkirke, organisering og bakgrunn.

1. HVA ER NORGES BIBELKIRKE?

Norges Bibelkirke er et landsdekkende kristent trossamfunn. Norges Bibelkirke er et kirkesamfunn for alle som ønsker å bygge sin tro og sitt liv på Bibelen, Guds Ord, og tilhøre og følge Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne, levende Guds Sønn, som frelser og Herre, på vei til det evige livet hjemme i himmelen.

Norges Bibelkirke er tilknyttet den evangelisk-lutherske misjons- og bedehusbevegelsen i Norge. Norges Bibelkirke vil videreføre denne Bibel-lesende og Bibel-troende åndsretningen og vekkelses-arven, som i stor grad vokste fram ut av virksomheten til Hans Nielsen Hauge og Carl Oluf Rosenius.

Norges Bibelkirke tilbyr en kirkerettslig tilhørighet særlig for mennesker med tilhørighet til denne frie, selvstendige lekmannsbevegelsen.  Vi vil etablere et arbeid sentralt som kan tilby ønskede tjenester til medlemmene våre, jf pkt 6.

 

2. NORGES BIBELKIRKE – LITT OM ORGANISERING

Norges Bibelkirke har pr februar 2017 en daglig leder som fører medlemsregisteret, driver informasjonsarbeid, koordinerer fellestiltak og har kontakt med aktuelle misjonsorganisasjoner og fellesskap.

Norges Bibelkirke har et styre med medlemmer tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen. Styret velges av årsmøtet.

Medlemmene våre er engasjert i det lokale arbeidet og vennesamfunnet med andre på bedehusene, i forsamlinger, lag og foreninger, husmøter og bibelgrupper i hjemmene, samt for de ulike misjonsorganisasjonene.

Norges Bibelkirke sentralt vil etabere arbeid med tanke på å tilby medlemmene hjelp og tjenester på viktige områder for våre medlemmer uavhengig av Dnk, som bedehusvennene ofte har benyttet hittil, jf pkt 6.

Norges Bibelkirke har ingen instruksjonsmyndighet overfor noen av misjonsorganisasjonene. Misjonsorganisasjonene er frie og selvstendige for sin egen virksomhet.

 

3. BAKGRUNN FOR NORGES BIBELKIRKE

Mange kristne, ikke-bekjennende og bibelfornektere, har i generasjoner vært medlemmer i Den norske kirke, Dnk (folkekirken, tidligere ”statskirken”). Dessverre har Dnk gjennom flere tiår blitt stadig mer verdsliggjort og fjernet seg fra Bibelen i lære, forkynnelse og virksomhet. Stadig flere bibeltroende kristne har derfor meldt seg ut av trossamfunnet Den norske kirke. Guds folk skal følge Guds Ord, og medlemskap i en organisasjon som innfører og står for vranglære er derfor uholdbart.

Kirkemøtet i Dnk sitt vedtak 11. april 2016 om å åpne for kirkelig vigsel av likekjønnede par, dvs homofile parforhold, er en anerkjennelse og velsignelse av synd. Det er en krenkelse mot Bibelen,  Herrens bud og Guds skaperordning. Et opprør mot Gud som fører til fortapelse, 1.Kor.6,9, 1.Joh.1,6. Biskopene og mange andre i Dnk sier det er mulig med to motsatte syn på dette. Men det er løgn og umulig. Vranglære skal avvises. Folkekirken er blitt en løgnkirke og lærer ikke Bibelens sannhet. Dnk forkynner nå ikke Bibelsk kristendom, og de følger ikke Bibelens Jesus Kristus.

 

Norge, vårt land og folk er i stor åndelig nød og mørke. Også kristenfolket, inkludert misjons- og bedehusbevegelsen er i åndelig nød. Guds Ord, Romerbrevet kapittel 1 og kapittel 3 og 2. Timoteus brev kapittel 3 taler aktuelt til oss. Som Guds folk må vi nå, som Daniel i kapittel 9 i Daniels bok (se venstre spalte), ydmyke oss og omvende oss til Herren med syndsbekjennelse og be om Herrens nåde og tilgivelse.

Norges Bibelkirke er etablert for bibeltroende mennesker og er et tydelig alternativ også for alle kristne som har meldt seg ut av Dnk. Norges Bibelkirke er et trossamfunn for alle som vil bygge sin tro, lære og liv på Bibelen, og som deler Norges Bibelkirke sitt læregrunnlag og grunnsyn.

Videre til neste punkter

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer