Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Medlemskap, tilbud og tjenester

Skrevet av: , publisert 02.02.2017

Les om hvem som kan bli medlem, hvorfor og hvordan - og informasjon om Norges Bibelkirke sin virksomhet, tilbud og tjenester.

5 HVEM KAN BLI MEDLEM?

Alle som deler Norges Bibelkirke sitt trosgrunnlag, læregrunnlag og grunnsyn kan bli medlem.

Særlig for deg som er aktiv i en lokal bedehusforsamling, bibelfellesskap/forening eller en misjonsorganisasjon så vil medlemskap i Norges Bibelkirke være aktuelt om du deler grunnsynet.

Dersom du går i en lokal kirke (tilknyttet Den norske kirke/Dnk), eller annen forsamling kan du likevel bli medlem i Norges Bibelkirke, dersom du er utmeldt av DnK (eller andre trossamfunn) og deler Norges Bibelkirke sitt læregrunnlag og grunnsyn.

 

 

6 TILBUD OG TJENESTER

Norges Bibelkirke sin virksomhet som kirkesamfunn skjer i hovedsak gjennom arbeidet som medlemmene er engasjert i på bedehusene rundt omkring i landet vårt. I bedehusflokken er de, sammen med andre troende, samlet til kristne møter om Guds Ord, sang og bønn. Dette gir det åndelige livet næring. Også nattverd/brødsbrytelse og dåp holdes på en del av møtene som en naturleg del av bedehusvennenes samlinger. Bedehusvennene er også med og støtter de ulike misjonsorganisasjonene sitt arbeid for å forkynne evangeliet for nye menneker.

Norges Bibelkirke tar sikte på å ha/etablere eget sentralt arbeid for for å tilby medlemmene tjenester og hjelp ved konfirmasjon, ekteskapsinngåelser og begravelser.

Dessuten drives informasjonstjeneste, bibelundervisning og veiledning overfor medlemmer og andre, samt kontakt og informasjon med misjonsorganisasjoner, bedehus og felleskap etc.  Vi håper å være med og etablere og utvikle samarbeid/fellesvirksomhet med misjonsorganisasjonene, bedehusene og andre fellesskap.

Som medlem av Norges Bibelkirke er det et mål at du skal få dekket viktige behov i livet:

  • Kristne møter med Bibelsk forkynnelse og undervisning i Bibelen, sang og bønn
  • Dåp
  • Konfirmasjon, konfirmasjonsundervisning, trosopplæring

  • Vielse/velsignelse av inngått ekteskap 

  • Nattverd 

  • Begravelser 


Omfanget av disse tilbudene vil variere rundt om i landet. Avhengig av medlemmstall og ressurser vil Norges Bibelkirke sin virksomhet tilby dette, i samarbeid med lokal forsamling, forening eller med misjonsorganisasjonene.

Siden Norges Bibelkirke nettopp er blitt etablert vil trossamfunnets arbeid med å tilby ovennevnte tjenester, bli avklart og utviklet etterhvert. 

7 HVORFOR BLI MEDLEM I NORGES BIBELKIRKE?

Du får tilhørighet til et kristent trossamfunn som tar Bibelen på alvor, og har den som autoritet i lære og liv. Dette kan da også være ditt vitnesbyrd, din røst til andre mennesker.

Du får være med i et landsomfattende kirkesamfunn med andre troende mennesker som er takknemlige for at de er frelste syndere, Guds barn ufortjent og uforskyldt, av bare nåde, for Jesu Kristi skyld. Sammen får vi hjelpe hverandre i troen på vår frelser og Herre Jesus Kristus, på veien gjennom livet og fram til vårt himmelske hjem.

Norges Bibelkirke sin virksomhet sentralt vil så lang som mulig kan bidra til å ivareta ditt behov for de tilbudene som er nevnt i punkt 6 ovenfor. Dette avhenger av medlemsantall, økonomi og medlemmenes behov og ønsker.

 

8 HVORDAN BLI MEDLEM?

Medlemskap i Norges Bibelkirke forutsetter at du er enig i trossamfunnets trosgrunnlag, læregrunnlag og grunnsyn.

For å kunne melde deg inn i Norges Bibelkirke må du: • være norsk statsborger eller bosatt i Norge.    • ha fylt 15 år (se «Barn og medlemskap»).
• ikke være medlem i noe annet trossamfunn.

Dersom du er medlem i et annet trossamfunn, må du må selv sørge for utmelding i det trossamfunnet  før du melder deg inn i Norges Bibelkirke.

Trossamfunnstilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og må derfor sendes inn per post med underskrift. Innmeldingsskjema er på side 7 og 8 i vår informasjonsbrosjyre. Du vil motta en innmeldingsattest fra Norges Bibelkirke når du er registrert som medlem.

 

 

Råd og informasjon angående utmelding av Dnk og andre trossamfunn

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer