Minn meg om Getsemane!

Publisert: 27.03.2024

Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.

 

Kor:

 

Getsemane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!

 

Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.

 

Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.

 

Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!

 

Sangboken nr 656, T: Bernt Støylen


Les mer

24 desember år 2023 etter Kristi fødsel: Gledelig jul! Guds frelse, Jesus Kristus kom til oss!

Publisert: 24.12.2023

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Profeten Jesaia kap 9,6

 

Hva? Jesus Kristus, Guds Sønn - Messias, jødenes konge, verdens frelser, ble født

Når? Det skjedde ca år 7 - år 4 f. Kr, mens Augustus var keiser i Romerriket, Kvirinius landshøvding i Syria og Herodes den store var konge i Judea og Samaria.

Vår tidsregning tar utgangspunkt i en beregning av året da Jesus Kristus ble født for 2022 år siden. Imidlertid var det en unøyaktighet/feil i beregningen den gang. Jesus ble født ca 4 - 7 år før/tidligere enn hva man da (i  år 525) beregnet det til.

Hvordan? Det skjedde slik Gud hadde varslet og forutsagt i Skriftene (Det gamle testamentet):

Hvor? Det skjedde i Israels land, i Judea, i byen Betlehem, hjemstedet til David, nasjonen Israels konge.

De vise menn fra Østen ble av de jødiske skriftlærde i Jerusalem fortalt at Gud - ved profeten Mika (ca 700 f Kr) hadde forutsagt at Messias skulle bli født i Betlehem, kong Davids hjemby. Jf Mika 5,1.

Hvorfor? Det skjedde fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, omvendelse og tro til syndenes forlatelse. 1. Tim.2,4  Luk.24,47

Frelse betyr å få evig liv, å bli fri, få nåde og tilgivelse av Gud, bli reddet fra Guds dom og straff over synden, syndene i hjertet, tanker ord og gjeninger - det som alle vi mennekser har gjort av misgjerninger, overtredelser og brudd på den hellige Guds vilje og bud. Julebudskapet er derfor gode nyheter - et gledesbudskap (evangelium)!

Jesus, frelseren er født, Messias, Herren. Guds gave - Guds frelse -  til menneskene, til oss alle, til deg.

Tar du imot Guds gave? Gud gav - du får.

Trenger du Guds gave? Trenger du frelse? Er du en synder? Trenger du tilgivelse for synda di, for syndene dine? Hvordan går det med deg på dommens dag når du skal møte den hellige, rene, sanne Gud? Hvordan går det med deg da - i evigheten? Fortapt eller evig liv? Guds gave er frelse og evig liv ved tro på Jesus Kristus.

Derfor feirer vi jul, rettere sagt Christmas, dvs Kristus-messe. "Messe" betyr i denne sammenhengen  Gudstjeneste, dvs et møte med Gud  - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - gjennom/ved forkynnelsen av Bibelen, Guds Ord, og i takk, tilbedelse og bønn til Herren Jesus Kristus.

Å, kom - jeg opp vil lukke mitt hjerte og sinn, og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog her inn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt. Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

 

 J U L E -  E V A N G E L I E T
 
Jesus blir født
(Lukas, kap 2,1-20, fra Norsk Bibel 88/07)
 
Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall.
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt. 
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn.
 
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. 
 
8 Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.
9 Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
 
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.
 
 
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:  
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.  
 
15 Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne.
19 Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.
20 Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
 
Les gjennom Bibelteksten enda en gang! Tenk etter --- ta imot --- og takk --- og ta vare på budskapet - Ordet - Jesus Messias - i hjertet ditt!
 

Det var ikke rom i herberget for Jesus. Har du rom i hjertet ditt - hjerterom - for Jesus Messias, som Frelser og Herre og Konge?

Lytt til sangen: Mitt hjerte alltid vanker


Les mer

Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Publisert: 23.03.2024

Palmesøndag

A) Det skjedde: I Jerusalem - Israels hovedstad - er det mange folk, mange er tilreisende jøder- det er pilegrimshøytid - påsken nærmer seg.

Pesach, som det norske ordet påske kommer fra, er hebraisk, og betyr forbigang (Passere). Om Guds dom som gikk forbi noen, mens andre ble rammet. Les om dette i 2. Mosebok kap 11 og 12.

 Jesus fra Nasaret kommer. Fra Oljeberget øst i Jerusalem kommer et følge nedover mot byen. På et esel sitter Jesus Messias, som profetene Jesaia og Sakarias hadde forutsagt ca 700 og 550 år tidligere. Disiplene hans følger med. Folket jubler. Hosianna betyr "Herre frels!" jf Salme 118.

 B) Det skjer i dag: Jesus Kristus kommer. Nå, i dag - kommer Jesus til deg som leser dette stykket.

Han er kongenes Konge og herrenes Herre. Det er den korsfestede og oppstandne Guds Sønn som kommer og banker på hjertet ditt og samvittigheten din.

Vil du ta i mot Jesus, slippe han inn?

Jesus Kristus er synders venn - han kommer for å frelse, dvs redde/berge mennesker fra evig fortapelse, fra den hellige Guds dom over synden i hjertettanker og liv / gjerninger. Han sier dette til deg - som han har sagt til andre tidligere: Kom... ! I dag..!. Han vil gi deg nytt liv, et evig liv.

 

C) Det skjer snart: Jesus Messias kommer igjen.

Om en kort stund kommer Jesus igjen for å hente sine troende/de frelste. Og han kommer snart tilbake til Jorden til dom for de ugudelige/ufrelste. Dette sa han flere ganger (bl a Joh.14,3), profetene i Det gamle testamentet har varslet det (Sak.14,4),

og slik englene sa til disiplene på Kristi himmelfartsdag. (Apg. 1,11).

De siste ord/vers i Bibelen, handler om dette, at Jesus kommer snart igjen (Joh. åp, 22).

:::

Mens det ennå er tid. Anledningen og muligheten er nå:

Skulle ikke du og jeg rope/be til Gud, og Herren Jesus, om nåde og frelse, syndenes tilgivelse - og ta i mot Jesus nå i dag? Bønn 1 - Bønn 2 - Bønn 3 - Bønn 4 b - Bønn 5

 

Les bibeltekst, hør tale og sang nedenfor!


Les mer

Advent - betraktninger og bibelord

Publisert: 17.12.2020

Noen ord til ettertanke:

Innslaget ovenfor er av Jogeir Lianes, fritidsforkynner i Misjon Sarepta.

Nedenfor er en betraktning av Eivind Gjerde over et bibelavsnitt.

Innslagene over er deler av en Adventskalender som Misjon Sarepta har på sin nettside.

 


Les mer

Pinsehøytiden - Den Hellige Ånd - Hva sier Bibelen?

Publisert: 21.05.2023

Den Hellige Ånd utgytes på pinsedagen
 
Og da pinsefestens var kommet, var de alle samlet på samme sted. 
 
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. 
 
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
 
Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.
 
 
 
Les mer - lytt til Bibel-undervisningen -  og syng sangen (bønnen) under!
 

Les mer

Kristi himmelfartsdag - Se: Jesus Kristus kommer snart igjen!

Publisert: 09.05.2023

Oljeberget

øst for Jerusalem, 

hovedstaden i den jødiske staten Israel

(på Jesu tid under romersk okkupasjon/herredømme) 

Torsdag 18. mai år 30 e.Kr.

Les hva Bibelen selv sier om hva som hendte!

Apostlenes gjerninger kapittel 1

          Jesus fòr legemlig opp til himmelen
 
 1 Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det  
 som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,
  
 inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen,  
 etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine
 befalinger til de apostlene han hadde utvalgt.   
 
 For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.
 
Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.
 
For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. 
 
De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?
 
Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.
 
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.
 
Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres.  
 
 
LYTT til tre
taler med bibelundervisning om Kristi himmelfartsdag!
 

Les mer

Påske - Skjærtorsdag

Publisert: 30.03.2021

Jesu lidelseshistorie - fra skjærtorsdag til langfredag

Jesus hadde til sine disipler forutsagt det som skulle hende. Han skulle oppfylle det som Gud - i mosebøkene, salmene, og profetene i det gamle testamentet - hadde varslet / forutsagt.

Jesus måtte til Golgata. 

Sang av Dagfinn Sandal, tidl. forkynner i Den indre Sjømannsmisjon. Opptak: Vasik media.

Jesus måtte til Golgata - for Guds kjærlighets skyld  - for å sone våre synder.

Gud elsker oss - deg.  

 

Dette sier Gud i sitt Ord - Bibelen, ved apostelen Johannes:

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Joh. 4,10

 

Vet du det? Har du sett det - skjønt det?

Den herre Jesus Kristus, Guds Sønn - måtte til Golgata for meg 

All verdens synd og skyld ble lagt på ham. Også min synd.

 

Jeg har krenket Gud, forbrutt meg mot hans bud og vilje med mine synder i tanker, ord og hjerninger - og den onde lysten i hjertet mitt. 

 

Jesus, Guds Sønn, måtte ta straffen - den hellige Guds forbannelse og straff for verdens synd.

Det var for min synd - mine synder. For meg.

Jesu stedfortredende soningsdød for all verdens synd gjelder også for meg!

Når Guds Ånd får åpenbare/vise dette for hjertet - da blir det personlig - da blir det frelse!

 

Jesus måtte til Golgata - for deg! 

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom.5,8)

 

Lytt her til bibelundervisning over hendelsene på skjærtorsdag:

Jesus vasker disiplenes føtter:

 

Jesus innstifter nattverden:

 

 

Lytt til sangen under!

 

 


Les mer

De tre korsene

Publisert: 27.03.2024

Jerusalem i Israel, fredag 7. april år 30

Det er påskehøytid (pesach) i Israel - en av de tre valfartshøytidene blant Herrens høytider (3. Mos. 23). Mange jøder er kommet til Jerusalem fra flere steder i Israel og fra mange andre land for å feire påskehøytiden - til minne om Guds utfrielse av jødene fra trellelivet i Egypt.

La oss gå rett inn i et spesielt følge - en hendelse denne dagen som Bibelen forteller om:

"Og de kom til et sted som kalles Golgata - det betyr Hodeskallestedet." (Matt. 27,33).

Det er Jesus, i følge med romerske soldater og mange andre, som kom dit til Golgata.

Der ble Jesus korsfestet.

"Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre." (Matt. 27,37-38).

 

 

Gud hadde forutsagt og forklart ved profeten Jesaia (ca år 700 f. Kr) hva som skjedde:

 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger;

straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei;

men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

(Jes. kap 53)

 

 

Lytt til bibelundervisningen av bibellærer Øivind Andersen om røverne ved siden av Jesu kors

(Fra Bibelsk tro sitt talearkiv)

 

Mer nedenfor!

 


Les mer

Påskemorgen slukker sorgen - Jesus Messias lever! Han er oppstått fra de døde!

Publisert: 04.04.2021

Det står skrevet i Bibelen, Guds Ord - i Lukas evangelium, kapittel 24.

Slik lyder Herrens ord: 

1 Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt.

2 Men de fant stenen veltet fra graven, 3 og da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme.

4 Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon;

5 og da de blev forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem:

Hvorfor søker dere den levende blandt de døde?

6 Han er ikke her, han er oppstanden!

Kom i hu hvorledes han talte til dere mens han ennu var i Galilea, da han sa

7 at Menneskesønnen skulde overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag!

8 Da kom de hans ord i hu.

9 Og de vendte tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.

 

 

1 Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid; den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

 

2 Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry! Helvede greder,
himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny. Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

 

3 Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris; han ville bløde
for oss å møte,
for oss å møte i paradis. Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.


Les mer

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Publisert: 11.04.2023

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far,

han som etter sin store miskunn

har gjenfødt oss

til et levende håp

ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

til en uforgjengelig og uflekket og uvisnelig arv, som er gjemt for dere i himlene -

dere som ved Guds makt

blir holdt oppe ved tro

til den frelse som er ferdig

til å bli åpenbart i den siste tid.

1.Pet.1,3-5

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

 

 

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

 

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Les mer

Jesus Kristus er oppstått fra de døde - Herren lever!

Publisert: 31.03.2024

Så sier Bibelen - Guds Ord (Markus kap 16):

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 

Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. 

De sa til hverandre: Hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? 

Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. 

Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kappe, og de ble forferdet.

Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham. 

Men gå og si til disiplene hans og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. 


Les mer

Jesu oppstandelse og Emmausvandrerne

Publisert: 21.04.2022

Herren Jesus lever - og møter sine venner etter sin oppstandelse fra de døde - kvinnene ved graven, disiplene og Emmausvandrerne.

Jesus er ikke i graven. Han er oppstått fra de døde! Lukas, kapittel 24:

1 På den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med seg de velluktende urtene som de hadde tilberedt. 2 Men de fant stenen veltet fra graven, 3 og da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. 4 Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon; 5 og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem:

Hvorfor søker dere den levende blandt de døde? 6 Han er ikke her, han er oppstanden! Kom i hu hvorledes han talte til dere mens han ennå var i Galilea, da han sa at Menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag! 

8 Da kom de hans ord i hu. 9 Og de vendte tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 10 Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinner med dem. De sa dette til apostlene, 11 og deres ord syntes dem å være løs tale, og de trodde dem ikke. 

12 Men Peter stod opp og løp til graven, og da han bøyde seg ned, så han bare liksvøpet; og han gikk hjem og undret seg over det som var skjedd.   (vers 13 og fortsettelse: se under "Les mer")

 

Åpen ligger graven!
Kvinnene i haven,
fikk sin Mester se!
De har brakt hans venner
dette ord som ender
all vår sorg og ve:
«Hør fra Gud
hans påskebud,
Jesus lever! Han, vår glede,
han er her til stede!»

 

Å, du arme hjerte
som i lengsels smerte
etter Jesus trår:
Her er trøst i nøden,
her er førstegrøden
av Guds nådes vår!
Brøt han ut,
så kan hans brud
ved den samme kraft utbryte
og i Gud seg fryde.

 

Har du mange synder,
Jesus deg forkynner:
Gjelden er betalt!
Her er ingen vrede,
nåden den er rede,
som utsletter alt.
Jesu død
og at han brøt
gjennom dødens vold og vrede,
det for deg jo skjedde.

 

Derfor alle vegne,
kan du deg tilregne
med et trøstig mot:
Jesus for deg døde,
for din skyld og brøde,
og igjen oppstod.
Grip kun til!
Han gjerne vil
være din med hva han eier,
med sin død og seier.

 

Synd, hvor er din felle,
helvede, ditt velde,
død hvor der din brodd?
Jesus, han har vunnet,
jeg har seier funnet,
du er undertrådd!
Gud som gav
ved Jesu grav
oss så stor en seiers ære,
evig priset være!

Tekst: Hans Adolf Brorson

 

På veien til Emmaus

 

 

 

 

 

 

 

Les, se og hør fortsettelsen nedenfor - og undervisningen på video med to taler over Bibelteksten i Lukas 24.


Les mer

Herren lever! Jesus Messias er oppstanden!

Publisert: 20.04.2022

Nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1. Kor. 15,20

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,

som etter sin store miskunn

har gjenfødt oss til et levende håp

ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,... 1. Pet. 1,3

 

Les Bibelens evangelier om hendelsene den første dag i uken - påskemorgen! Joh. 20, Mar. 16, Matt. 28, Luk. 24 

Jesus hadde sagt til disiplene at deres sorg skulle bli vendt til glede (Joh.16,20), og at Han skulle korsfestet og oppstå slik det var forutsagt i Skriftene (Det gamle testamentet).

 

Denne sangen skildrer noe av Jesu kjærlighet og omsorg til sine troende,

og formidler budskapet og lærdommen, trøsten, tilgivelsen, gleden og håpet

som Jesu oppstandelse betyr og gir:

Særlig til den som er i mørke, nød, sorg og savn og den som angrer, sørger og fortviler over sin synd, svik og fall:

 

Englene forkynner fred

for de arme kvinner

 som ved graven stod og græd 

 og ei Jesus finner.

 ”Søk den levende ei her.

Han ei blant de døde er.    

Den, Maria, du har kjær

Se, Han er oppstanden!”

 

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer