Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Norges Bibelkirke - trosgrunnlag og grunnsyn

Skrevet av: , publisert 02.02.2017

Bibelen, Den Hellige Skrift - Guds Ord alene er trosgrunnlaget og fundamentet for Norges Bibelkirke.

Bibelen kan gjøre oss vis til frelse ved troen på Jesus Kristus.

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.. (2. Tim. 3,4) 

***

Les om trosgrunnlag, læregrunnlag og grunnsyn her. (Utdypning og undervisning knyttet til de ulike punktene vil komme etterhvert). 

4. TROS- OG LÆREGRUNNLAG OG GRUNNSYN   Se også informasjonsbrosjyre

Tros- og læregrunnlag: Norges Bibelkirke sitt trosgrunnlag er Bibelen alene, og bygger på Bibelens syn på seg selv. Bibelen er Guds Ord,  inspirert, innåndet av Gud, levende, livgivende, ufeilbarlig, sann, troverdig og autoritativt i alt den sier. Læregrunnlaget er Bibelen alene, og den evangelisk-lutherske bekjennelse (ref. Konkordieboken) med vekt på rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus Kristus alene.

Hovedtrekk av grunnsyn:

 1. Norges Bibelkirke vil oppmuntre til personlig bibel-lesing, bibel-tillitt og bibel-glede, et liv i bønn, tjeneste og gudsfrykt med nøysomhet, og at den kristne vokser i nåde og kjennskap til Gud Fader og Jesus Kristus, Guds Sønn, vår korsfestede og oppstandne frelser og Herre.

 

 1. Det er kun Bibelens Gud – Herren JHVH – som er den ene, sanne Gud. Én sann Gud, hellig, allmektig, allvitende, trofast, rettferdig, kjærlig, barmhjertig, nådig og treenig Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

 

 1. Gud har skapt verden slik Bibelen sier, og Han opprettholder alt liv.

 

 1. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne. Menneskelivet er hellig og ukrenkelig. Alle mennesker har fra unnfangelsen rett til liv, vern, omsorg og respekt, sannheten tro i kjærlighet slik Bibelen angir. Abort/fosterdrap og aktiv dødshjelp er synd.

 

 1. Ekteskapet er en Gudgitt skaperordning for menneskene og gjelder kun mellom èn mann og èn kvinne som er gift. Homofile forhold er en styggedom i følge Guds ord. Norges Bibelkirke vil være til hjelp for de kristne hjem, styrke ekteskapene og gi ungdom og unge voksne Bibelsk veiledning til et rent og hellig liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

 

 1. Norges Bibelkirke vil legge vekt på forkynnelsen av Bibelen, Guds Ord og vil fremme den kristne sang- og salmeskatten – også for barn og ungdom. Kirkesamfunnet vil bevisstgjøre betydningen av at barn, ungdom, voksne og eldre deltar sammen om Guds Ords forkynnelse, bønn og sang på møter og i hjemmene.

 

 1. Bibelens lære om eldste- og hyrdetjeneste i menigheten er forbehold menn. Dette kan eksempelvis være pastor-og prestetjeneste, bedehusformann, eldsteråd/styre.

 

 1. Den katolske lære er vranglære og forførelse. Det samme er ubibelsk karismatikk og herlighetsteologi, samt søkervennlig kirkevekstteologi, inkludert underholdningspregede, verdsliggjorte sanger og møteformer.

 

 1. Norges Bibelkirke vil framholde Bibelens og den kristne troens jødiske røtter, Bibelens profetiske ord, Guds utvelgelse av – og løfter til det jødiske folk og Israels land. Frelsen kommer fra jødene. Vi advarer mot antisemittisme, herunder antisionisme og jødehat (herunder også "kristen palestinisme"). Vi vil be om Guds velsignelse over jødene, den jødiske staten Israel og be om fred for Jerusalem, Israels hovedstad og Guds by. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøder og ikke-jøder.

 

 1. Norges Bibelkirke vil fremme et rusfritt liv og anbefaler avhold fra alkohol og andre rusgifter. Vi vil oppmuntre og bidra til diakonalt arbeid og kristen nestekjærlighet og omsorg for alle, særlig medmennesker som er i vanskelige livssituasjoner.

 

 1. Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, han selv, hans ord, og hans frelsesverk, ordet om korset; Jesu stedfortredende soningsdød for oss syndere, er sentrum i Bibelen og i forkynnelsen. Lov og evangelium - synd og nåde, budskapet om omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes til alle. Hvert menneske som kommer til tro på Jesus Kristus, ved å ta i mot Ham og bekjenne sin synd, blir født på ny ved Guds Ord og Guds Hellige Ånd.

 

 1. Norges Bibelkirke sitt grunnsyn omhandler også Bibelens alvorlige budskap om Guds dom og den evige fortapelse for de ufrelste, og det kristne, sikre håpet og forventningen om Jesu gjenkomst og det evige liv for Guds folk.

Videre til neste punkter

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer